Ett cochleaimplantat för mitt barn?

Ett cochleaimplantat är att överväga då man inte når en tillfredsställande nivåav hörsel för barn som är svårt eller mycket svårt hörselskadade.

Innan man överväger en operation för insättning av cochleaimplantat, görs olika undersökningar till barnet. Den viktigaste av undersökningarna är hörselundersökningen, där man tar reda på barnets hörselnivå. Man kan göra flera olika undersökningar, både kliniska och sådana som baserar sig på observeringar.

Barnet får traditionella akustiska hörapparater, som är anpassade för örat, och meningen är att de används under all vaken tid. Om barnet har nytta av dem, lär han sig höra och reagera på omgivningens ljud och talljud genom att ljuda. Om tal- och språkadapteringen framskrider enligt förhoppningar, kan man konstatera att apparaterna är lämpliga hjälpmedel för barnet. Om man däremot inte når den nivå av hörsel, som skulle räcka för att lära sig tal, överväger man cochleaimplantat.

En viktig undersökning innan operationer av innerörat är ABR-undersökningen, där man undersöker hjärnstamsresponser orsakade av ljud. Undersökningen är smärtfri och tar ca 30-40 minuter. Barnet bör under undersökningen vara sovande.

När det gäller en svår hörselskada söker man också utreda orsaken för hörselskadan och andra möjliga sjukdomar. Barnet får vanligen en remiss till ögonläkare, barnneurolog och till genetiska och ärftliga undersökningar.

Innan operation bör man också utföra magnetundersökningar och datortomografi, som utreder strukturen i innerörat, hörselnerven och hjärnan. Med hjälp av dessa identifieras möjliga strukturella hinder för insättning av cochleaimplantat.

Redan vid övervägning av implantat samt efter operation är det av nytta att träffa föräldrar till andra barn som har cochleaimplantat. I stödgrupper kan man utbyta tankar om operationen, rehabilitering och frågor som gäller språk samt få förståelse och stöd för andra saker som man bär i tankarna eller för möjliga rädslor.

Den största nyttan får man när implantatet/-en sätts in i tid under språkinlärningens känslighetsålder, av regelbunden användning och genom att förbinda sig till rehabilitering. Om barnet är fött med en svår eller mycket svår hörselskada, försöker man genomföra operationen innan ett års ålder. Ju tidigare man får hörselinformation genom cochleaimplantatet till barnets hörselcentral i hjärnan, desto mindre blir den språkliga förseningen i talutvecklingen som orsakats av bristande hörsel. Talutvecklingen beror dock också på många andra faktorer.

I Finland utför man cochleaimplantatoperationer i universitetssjukhus, som är i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Cochleaimplantatoperation, apparatur och justeringar är kostnadsfria för användaren. I apparaten ingår batterier och ackumulator, som ersätts tills 18 års ålder eller när studier har avslutats.