Skada på cochleaimplantatet

Som vilka andra elektroniska apparater som helst kan även cochleaimplantatets delar ibland skadas. Det är enkelt att byta ut de yttre delarna och oftast kan besvären korrigeras på så sätt. Vid problem med de inre delarna kan det hända att en ny operation behövs.

Yttre delarna

Det lönar sig att dagligen kontrollera cochleaimplantatets funktion enligt anvisningarna från sjukhuset. Om barnet börjar bete sig avvikande, t.ex. upprepade gånger ta loss apparaten eller verkar bli störd av ljudet är det skäl att kontrollera apparatens funktion mer noggrant än vid de dagliga rutinerna.

Ett vanligt problem är t.ex. att ljudet hörs dåligt, detta beror på skadad kabel eller på fukt i apparaten. I reservdelsförpackningen som medföljde cochleaimplantatet finns vanligtvis reservkablar som enkelt kan bytas ut. Fuktighet avlägsnas genom att lösgöra batterierna från processorn och lägga apparaten i en torkare eller torkpåse över natten.

Om apparatens programmering verkar fungera dåligt och om en omstart eller ett byte av batterier inte hjälper kan programmeringen göras på nytt på kliniken. Justeringar hjälper oftast också då implantatet verkar orsaka ryckningar i ansiktsnerven eller ilningar i tänderna. Då lokaliseras den överkänsliga elektroden på kliniken och signalen minskas. Samma förfarande gäller om ett visst frekvensområde överskrider obehagströskeln för användaren.

Om hela processorn skadas kan den bytas ut. De tidigare testade användarspecifika programmen och funktionsparametrarna lagras i den nya processorn. Ett byte av processorn förutsätter således inte att hela testperioden körs från början.

Inre delarna

Vid tillverkningen av cochleaimplantat fästs särskild uppmärksamhet vid mottagarens och elektrodsystemets funktionssäkerhet. Man strävar efter att planera en så flexibel funktion som möjligt på den inre mottagaren så att ibruktagandet av ett eventuellt nytt ljudbehandlingssystem inte skulle förutsätta att den inre mottagaren byts ut.

Livslängden på de inre delarna beräknas vara flera tiotals år och de största tillverkarna ger dem en funktionsgaranti på tio år. De inre delarna ska alltså eventuellt bytas ut flera gånger under en livstid, men ett exakt intervall är svårt att beräkna.

Tillverkarna av cochleaimplantaten har strävat efter att förenhetliga sina statistiska metoder gällande apparaternas tillförlitlighet. Hos alla tillverkare fungerar rejält över 95 procent av apparaterna i fem år efter implantationen (Cullen & Buchman). En del av de inre delarna kan dock skadas eller behöva bytas ut av andra orsaker.

På basis av undersökningar gällande skador på de inre delarna är det svårt att dra några slutsatser om antalet skadade delar, men i de flesta undersökningsresultaten har andelen stått för endast några procent.

Mera information

• Wang, J. T., Wang, A. Y., Psarros, C. and Da Cruz, M. 2014. Rates of revision and device failure in cochlear implant surgery: A 30-year experience. The Laryngoscope, 124: 2393–2399.

• Sorrentino T, Coté M, Eter E, Laborde ML, Cochard N, Deguine O, Fraysse B. 2009. Cochlear reimplantations: technical and surgical failures. Acta Otolaryngol. Apr;129(4):380–4.

• Cochlear Implantation. Reliability and Reimplantation. Robert D.Cullen & Craig A. Buchman. Teoksessa Michael J. Ruckstein (toim.) Cochlear Implants and Other Implantable Hearing Devices. Plural Publishing. 2012.

• Medical & Surgical Aspects of Cochlear Implantation. Debara L. Tucci & Thomas M. Pilkington. Teoksessa John K. Niparko (toim.). Cochlear Implants. Priciples & Practices. 2009.