Stödmetoder

När ett litet barn ska lära sig att tala är visuell kommunikation en naturlig del av interaktionen. Då blir det lättare att förstå varann och ingen behöver slösa resurser på att göra sig förstådd. Barnets förmåga att uttrycka sig utvecklas oberoende av i vilket utvecklingsstadium den muntliga framställningen eller talförståelsen befinner sig.

Vad passar oss?

Varje system för kommunikationsstöd är unikt och vilket man väljer påverkas av barnets individuella behov. Talterapeuten kan ge råd om metoder, men särskilt värdefulla är de praktiska erfarenheter som andra föräldrar kan berätta om. Bekanta er med olika metoder och ta den i bruk som ni känner mest bekväma med och som svarar mot era behov. Ofta kan behovet av stödmetod eller språk ändras med barnets utveckling, så det är viktigt att regelbundet ompröva situationen.

I fråga om barn med svårare hörselskador är det bra att tänka på att också om barnet är helt talspråkigt kan hen inte uppfatta tal med hörseln utan hörselhjälpmedel. Då är det bra att ha en visuell stödmetod eller ett visuellt språk.

Bildstöd

Om det är svårt att förstå eller framställa tal kan bilder fungera som visuellt stöd. Grunden för att använda bilder är att barnet förstår sambandet mellan saken eller föremålet och bilden. På daghem för små barn använder man ofta bilder och de fungerar bra till exempel som illustration av dagsprogrammet och som stöd för handledningen, också när barnet inte har några konstaterade särskilda behov.

Papunet

Läppläsning

När man läser på läpparna iakttar man hur samtliga artikulationsorgan rör sig – läppar, tunga, tänder och käke. Läppläsaren kan av läpparna avläsa vad talaren säger, utan att höra talarens röst. Metoden kräver att läppläsaren kan det talade språket.

Vad är läppläsning?

Läppläsning kombinerat med handalfabet

Metoden använder fingeralfabet som stöd för läppläsning så att första bokstaven i varje ord visas.

Papunet: Övrig teckenkommunikation

Wikipedia: Sormiaakkosviestintä

Cued Speech

Cued Speech (fi: vinkkipuhe) är en metod för att stödja läppläsningen, med syfte att tydliggöra talet. Cued Speech förtydligar språkets ljud (fonemen) med hjälp av handtecken och -ställningar, i förening med läpparnas form. Därigenom synliggörs talets olika ljudelement och kan särskiljas från varandra.

Cued Speech

Kuuloavain: Vinkkipuhe

Stödtecken

Stödtecken kan användas som stöd för tal varvid man tecknar endast de nyckelord som är väsentliga för begripligheten.

Papunet: Tecken som stöd i kommunikation

Tecknat tal

Vid tecknat tal använder man sig både av ett talat språk och ett tecknat språk. Man följer det talade språkets ordföljd och tecknar samtidigt motsvarande enskilda tecknen.

Papunet: Övrig teckenkommunikation

Taktila tecken

Dövblinda använder sig av taktila tecken och teckenspråk. Det betyder att man tecknar från hand till hand. Man kan taktilt teckna antingen tecknat tal eller teckenspråk. Med hjälp av känselsinnet kan man också förmedla taktila meddelanden om bl.a. riktning, känslor och objekt.

SPSM: Taktilt teckenspråk

Teckenspråk

Teckenspråk är ett naturligt språk med egen struktur och grammatik. Mad andra ord är det inte en metod som stödjer talet. Ett teckenkunnigt barn och hens familj kan emellertid lätt lära sig också teckenspråket, och därigenom få möjlighet till kontakt med det teckenspråkiga samfundet och dess kultur.

Mer om teckenspråk här >>

Pekdator som verktyg

Med hjälp av en pekdator kan man till exempel träna växelverkan och få barnet att koncentrera sig. Den kan motivera barn att göra saker som annars skulle kännas svåra. Det finns appar för bland annat undervisning, för att stöda talet och för alternativ kommunikation och nya utvecklas ständigt. Om man vill träna växelverkan är det bra att spela eller rita tillsammans med någon annan.