Talterapi

Talterapi är en terapi- och rehabiliteringsform vars syfte är att hjälpa barn och vuxna med tal- och språksvårigheter. Störningar i språk- och talutvecklingen samt förknippade interaktions- och kommunikationsproblem elimineras, lindras eller förhindras med hjälp av terapin. Även svårigheter med att svälja och äta kan rehabiliteras, likaså rösten.

Man studerar till talterapeut vid universitet (utbildningsprogram för logoped) och dimitteras efter 5–6 år som fil.mag. Talterapeuten är en av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) legitimerad yrkesutbildad person. Endast av Valvira legitimerade talterapeuter får verka som talterapeuter till yrket. Valviras centralregister Terhikki ger information om legitimerade talterapeuter i Finland.

Talterapi är medicinsk rehabilitering och ingår i både primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens tjänster.

Din egen hälsocentral eller rådgivningsbyrå ger information om talterapi. Specialsjukvården ansvarar för talterapeutens arbete och för diagnosticering av skada eller sjukdom och för rehabiliteringsplanen (för t.ex. ett hörselskadat barn) som görs tillsammans med en multiprofessionell arbetsgrupp. Talterapeuten bedömer om det är fråga om normal, fördröjd eller avvikande tal- och språkutveckling.

Rehabilitering kan ske på hälsocentralen, på sjukhus eller i regi av Fpa. Fpa betalar för rehabiliteringen om personen i fråga är har en grav språklig funktionsnedsättning och dessutom har beviljats förhöjt handikappbidrag. Fpa ingår ett avtal med en privat yrkesutövande talterapeut. Terapeuten kan arbeta med barn på sin mottagning, i barnets hem, på vårdplatsen eller i skolan.

Talterapin för ett hörselskadat barn kan i enlighet med barnets utveckling och behov inrikta sig på