Stöd för teckenspråk i en talspråkig familj

För hörande föräldrar till ett hörselskadat barn är teckenspråket oftast ett främmande språk som det är en ansträngning att lära sig. Men alldeles som för vilket språk som helst blir språket desto lättare, ju mer man använder sig av det. Nedan räknar vi upp olika möjligheter för en talspråkig familj att lära sig och utveckla sina teckenspråksfärdigheter.

I en teckenspråkig familj utvecklas språket i allmänhet på naturlig väg, om barnet inte har särskilda språkliga svårigheter. Om sådana finns, yttrar de sig i allmänhet med alla språk som används. Å andra sidan, om barnet har svårigheter med muntlig framställning eller andra tilläggsproblem, kan det vara lättare att lära sig teckna och teckenspråk än tal.

Ett barn kan vara två- eller flerspråkigt antingen så, att alla språk är talspråk eller så, att teckenspråket finns parallellt med talspråket/-språken. I det senare fallet talar man om bimodal tvåspråkighet. Enligt vad man i dag vet störs den språkliga utvecklingen inte av tvåspråkighet, men barnet ska få tillräckligt mycket av bägge språken. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid utbudet på minoritetsspråket, i detta fall teckenspråket.

Hur lär vi oss teckenspråk?

Teckenspråket består av tecken, liksom talspråket består av ord. Med ett litet barn börjar man vanligen med att lära sig bastecknen och för detta ändamål finns det en hel del material på internet. Oftast utgår man från tecknen för vardagliga fenomen som är i regelbunden användning och så småningom lär sig barnet att själv använda tecknen. För att lära sig det egentliga teckenspråket behöver man i alla fall antingen undervisning eller samvaro med teckenspråkiga, varvid man kan lära sig språket genom att själv använda det.

  • Ett gravt hörselskadat barn kan beviljas kommunikationsundervisning. Denna kan ges som teckenspråksundervisning. Hörselcentralen ger de utlåtanden som behövs.
  • Juniorprogrammet erbjuder undervisning i teckenspråk i form av veckoslutskurser för hörselskadade barn och deras familjer. Genom detta program är det också möjligt att få en lärare i teckenspråk hem eller på daghemmet. Undervisning i teckenspråk ges också vid folkhögskolan för döva i Helsingfors, Kuurojen kansanopisto, och vid många lokala folkhögskolor.
  • Biblioteket vid Finlands Dövas Förbund lånar ut teckenspråkigt material. Materialet kan lånas antingen på plats eller beställas per post.
  • Finlands Dövas Förbund producerar också Dövas video, ett teckenspråkigt programpaket som ges ut på dvd-skiva ungefär 6 gånger per år. Innehållet består av teckenspråkigt program för såväl döva som hörande i alla åldrar. Videon kan också prenumereras mot kommunens betalningsförbindelse.
  • På webben finns det material på teckenspråk och på tecknad finska. Enskilda tecken kan slås upp i teckenspråkslexikonetsom bland annat innehåller en särskild avdelning för sagofigurer.
  • Tecknade sagotimmar hålls i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo. Evenemangen tolkas till tal och är öppna för alla. Sagotimmarna i Helsingfors har spelats in och kan ses på Kirjastokaista. Sagotimmarna annonseras i FB-gruppenViittomakielinen satu.
  • Språkkunskaperna hålls bäst vid liv om språket kan användas regelbundet. Finlands Dövas Förbund och dess lokalföreningar ordnar evenemang för teckenspråkiga. Dem ska man inte dra sig för att delta i, trots att man kanske inte ännu tecknar perfekt. Evenemangen besöks av personer med intresse för teckenspråk och för dövsamfundet, oberoende av hörselförmåga.
  • Större barn kan redan självständigt underhålla sin teckenförmåga genom att delta i teckenspråkiga läger, som också ger kamratstöd.
  • I Kuuloavains kalender hittar du teckenspråkiga evenemang för barn och för hela familjen.

Teckenspråkets roll

Om teckenspråket är barnets huvudsakliga eller viktigaste språk kommer det teckenspråkiga samfundet att inta en viktig plats i barnets liv. I synnerhet när barnet inte går i skola med andra teckenspråkiga barn utan deltar i integrerad allmänundervisning, är det bäst att försäkra sig om att barnet också får umgås i en kamratstödsgrupp på sitt eget språk. Behovet av teckenspråkigt kamratstöd kan variera enligt utveckling och livssituation och föräldrar gör klokt i att aktivt upprätthålla kontakten med det teckenspråkiga samfundet.

För det mesta utvecklas barnets hörsel och tal så, att talspråket blir det språk som huvudsakligen används. I så fall kan teckenspråket fortfarande användas parallellt, i situationer där det är svårare att höra. Sådana situationer kan uppstå bland annat när hörapparaterna/implantaten är avstängda, på längre avstånd och till exempel genom ett fönster. Det kan också hända att barnet gärna tecknar i sällskap med teckningskunniga kamrater och det är bra att möjligheten finns, parallellt med den talspråkiga omgivningen.

Språk lär man sig bäst om det är roligt, och för barn är det ofta roligast med undervisning av språkbadstyp. När barnet får välja själv kommunicerar hen oftast så som det i varje enskilt fall är lättast. Tvåspråkiga barn byter smidigt språk enligt situation och använder det språk som för tillfället känns mest naturligt.