Teckenspråk i en talspråkig familj

För hörande föräldrar till ett hörselskadat barn är teckenspråket oftast ett främmande språk som kräver en insats att lära sig. Men precis som med vilket annat språk som helst blir det lättare ju mer man använder sig av det. Det kan också hjälpa att hålla i minnet att även det hörselskadade barnet lär sig något nytt i och med teckenspråket och att man inte behöver vara en expert för att pröva på. Längre ner i texten finns uppräknat olika sätt att förkovra sig i teckenspråk som lämpar sig för talspråkiga familjer.

I en teckenspråkig familj utvecklas språket i allmänhet naturligt ifall barnet inte har en utvecklingsrelaterad språkstörning. I sådana fall då barnet har en språkstörning yttrar den sig i allmänhet i samtliga språk hen använder. Då utmaningarna är förknippade med till exempel muntlig framställning kan det rent av vara lättare att lära sig tecken och teckenspråk än ett talat språk.

Barnet kan vara två- eller flerspråkigt i talade språk eller så att ett eller flera av språken är ett teckenspråk. I det senare fallet kallas det bimodal tvåspråkighet. Tvåspråkighet anses i dagens läge inte riskera språkutvecklingen. Det är ändå viktigt att få tillräckligt med språklig stimulans för att båda språken ska utvecklas. Detta innebär att tillgången på minoritetsspråket (i detta fall teckenspråket) kräver en större medveten insats än andra.

Hur ska vi lära oss teckenspråk?

Teckenspråket består av tecken, precis som talspråket av ord. Med ett litet barn börjar man vanligen med enstaka tecken som tillhör vardagen. För det ändamålet finns det mycket material på internet. Så småningom lär sig barnet att använda tecken som används regelbundet av vuxna i omgivningen. För att lära sig teckenspråk behöver man undervisning och/eller träffa andra teckenspråkiga och så småningom lär man sig att kommunicera med dem.

 • Ett gravt hörselskadat barn kan beviljas kommunikationsundervisning. Denna kan ges som teckenspråksundervisning. Hörselcentralen ger de utlåtanden som behövs.
 • Juniorprogrammet erbjuder undervisning i teckenspråk för hörselskadade barn och deras familjer i form av veckoslutskurser. Programmet erbjuder också undervisning i teckenspråk i hemmet eller på daghemmet.
 • Kuurojen kansanopisto (folkhögskolan för döva i Helsingfors) undervisar i teckenspråk. Även många lokala folkhögskolor har kurser.
 • Biblioteket vid Finlands Dövas Förbund lånar ut teckenspråkigt material. Materialet kan lånas antingen på plats eller beställas per post.
 • Finlands Dövas Förbund producerar också Dövas video, ett teckenspråkigt programpaket som ges ut på dvd-skiva ungefär 6 gånger per år. Innehållet består av teckenspråkigt program för såväl döva som hörande i alla åldrar. Videon kan också prenumereras mot kommunens betalningsförbindelse.
 • webben finns det material på teckenspråk och på tecknad finska.
 • Enskilda tecken kan slås upp i teckenspråkslexikonet Suvi.
 • Tecknade sagotimmar hålls i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo. Evenemangen tolkas till tal och är öppna för alla. Sagotimmarna i Helsingfors har spelats in och kan ses på Kirjastokaista. Sagotimmarna annonseras i FB-gruppenViittomakielinen satu.
 • Språkkunskaperna hålls bäst vid liv om språket kan användas regelbundet. Finlands Dövas Förbund och dess lokalföreningar ordnar evenemang för teckenspråkiga. Dem ska man inte dra sig för att delta i fastän att man kanske ännu inte tecknar flytande. Personer med intresse för teckenspråk och för dövsamfundet deltar i evenemangen oberoende av hörselförmåga.
 • Större barn kan delta i teckenspråkiga läger som bidrar med både språk och kamratstöd.
 • Olika organisationer erbjuder evenemang för barn och för hela familjen.

Teckenspråket i livet

Ifall teckenspråket är barnets huvudsakliga eller viktigaste språk kommer det teckenspråkiga samfundet att inta en viktig plats i barnets liv. Speciellt om barnet inte går i skola med andra teckenspråkiga barn utan deltar i integrerad allmänundervisning, är det bäst att försäkra sig om att barnet också får umgås i en självhjälpsgrupp på sitt eget språk. Behovet av teckenspråkigt kamratstöd kan variera enligt utveckling och livssituation och föräldrar gör klokt i att aktivt upprätthålla kontakten med det teckenspråkiga samfundet.

Ofta utvecklas barnets hörsel och tal så att talspråket blir det språket som används mest. I så fall kan teckenspråket fortfarande leva med i situationer där det är svårare att höra. Teckenspråket kan fungera bättre till exempel då hörapparaterna/implantaten är avstängda, i bullriga miljöer, då ljudkällan är på längre avstånd eller i skymundan. Det kan också hända att barnet gärna tecknar i sällskap med teckenkunniga kamrater och det är bra om sådana möjligheter finns.

Språk lär man sig bäst när man har roligt och för barn fungerar det ofta med undervisning i språkbad. Då barnet får välja själv kommunicerar hen oftast på det sättet som känns lättast. Tvåspråkiga barn byter smidigt språk från en situation till annan och använder det språk som för ögonblicket känns mest naturligt.