Teckenspråk som modersmål

Undervisning i teckenspråk kan också fås på distans  (Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva)

I allmänhet används ordet modersmål om det språk som barnet först lär sig. I själva verket är det inte alltid ”det språk som mamman använder” utan modersmålet kan också vara ett språk som barnet lär sig av andra i dess omgivning. Av den här orsaken används också benämningen förstaspråk. Ett barn kan lära sig flera språk samtidigt, och då pratar man om två- eller flerspråkighet. Det kan finnas skillnader i hur bra barnet kan språken, och ett av dem kan vara starkare än de andra. Det är viktigt att komma ihåg att vid flerspråkighet, både när det gäller talat språk och tecknat språk, kan språkanvändningen förändras enligt livssituation och språkbrukssituation.

Om barnets modersmål är teckenspråk, är det viktigt att han eller hon får möjlighet att använda språket och får undervisning på sitt eget språk. Nuförtiden är också finlandssvenska teckenspråk skrivits in i lag. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. bevarar och främjar finlandssvenskt teckenspråk. Föreningen ordnar aktiviteter för finlandssvenska teckenspråkiga och deras anhöriga. Föreningen bevakar och sprider kunskap om finlandssvenska dövas rättigheter. Nedan finns statsförvaltningens anvisningar om teckenspråk som modersmål.

Teckenspråk i befolkningsregistret

Om teckenspråk är det språk som barnet huvudsakligen använder, kan det anmälas som barnets modersmål i befolkningsregistret.

I samband med att man meddelar barnets förnamn till befolkningsdatasystemet, ska också barnets modersmål registreras. Språkuppgifterna kan senare ändras med en skriftlig anmälan till magistraten eller via Befolkningsregistercentralens Kontrollera dina uppgifter!-service på nätet som nås med identitetskort eller nätbankskoder.

Teckenspråk i läroplanen

”Elever med teckenspråk som modersmål är elever som är döva, har nedsatt hörselförmåga eller är hörande och vars modersmål är finlandssvenskt teckenspråk. De har lärt sig teckenspråket som sitt förstaspråk och det är det språk som de behärskar bäst eller det språk som de använder mest i sitt dagliga liv.

I undervisningen av elever med teckenspråk som modersmål följs de allmänna målen för fostran och lärande i grundskolan genom att de tillämpas på den teckenspråkiga kulturen. Undervisningsspråket är det finlandssvenska teckenspråket. Parallellt med teckenspråket används svenska eller finska som språk i läsning och skrivning.”

Läs mera (s. 33)

Undervisning i teckenspråk som modersmål

”Lärokursen i teckenspråk följer i tillämpliga delar lärokursen i svenska som modersmål till struktur, mål och innehåll. Det allmänna målet för undervisningen i teckenspråk som modersmål är att stärka elevens identitet och jaguppfattning som teckenspråkig person och som medlem i en teckenspråkig gemenskap i en talande omgivning. Målet är att utveckla goda förutsättningar för två- och flerspråkighet och förmåga att konfronteras med kulturerna i andra grupper. En god förmåga att kommunicera på teckenspråk skapar en grund för inlärning av svenska och andra talade språk samt mångsidiga kommunikations- och studiefärdigheter.”

Läs mera (s. 87)

Tolkservice

En elev i grundskolan och en andra stadiets studerande har möjlighet att få undervisning i  teckenspråk som modersmål. Eleven och studeranden har rätt till tolkservice, om undervisningsspråket inte är teckenspråk. I så fall bekostar undervisningsväsendet tolkservicen, inte FPA. FPA ansvarar endast för tolkning på fritiden.

Läs mera: Edu.fi: Viittomakielisten oikeudet äidinkielen opetuksessa

Svenska som andraspråk i studentskrivningen

”Provet i modersmålet kan vara ett prov som bygger på lärokursen i finska eller svenska som andra språk, om examinandens modersmål inte är finska, svenska eller samiska eller om examinanden använder teckenspråk som sitt modersmål eller första språk. (L 672/2005, 2, 6 §) Också examinander som är döva sedan födseln eller har förlorat hörseln i tidig barndom kan sålunda ersätta det obligatoriska provet i modersmålet med provet i svenska/finska som andraspråk.

Studentexamen avläggs på finska eller svenska. (L 672/2005, 1 §) En examinand måste avlägga alla prov i sin examen på ett och samma examensspråk.

Examinanderna behöver inte ansöka hos nämnden om rätt att skriva provet i svenska som andraspråk. När anmälningsuppgifterna har kommit in från gymnasierna gör studentexamens- nämnden i befolkningsregistret en kontroll av rätten att skriva provet (modersmålet). Om befolkningsregistret uppger svenska eller finska som modersmål men det faktiska modersmålet är något annat språk, då kan examinanden, vårdnadshavaren eller rektor till nämnden skicka en preciserande utredning eller en ansökan om att detta ska beaktas.”

Läs mera