Tolkningstjänster

Ett barn har rätt till tolkningstjänster om hen är hörselskadad, synhörselskadad eller talskadad och hen på grund av sitt funktionshinder behöver tolkning. Det finns ingen undre åldersgräns för att ansöka om tolkningstjänst. För små barns del bestämmer föräldrarna vilket språk eller vilken kommunikationsmetod som ska användas vid tolkning. Språk och kommunikationsmetod väljs enligt barnets individuella behov. Det kan vara bland annat teckenspråk, tecknat tal, taktila kommunikationssätt eller skrivtolkning. För att få använda tolk måste barnet först beviljas ett tolkbeslut. När ni har fått beslutet om tolkningstjänst kan ni lämna in en tolkbeställning till Centret för tolkningsservice för handikappade vid Fpa.

När behövs tolkning?

Teckenspråkiga barn använder tolk för språköversättning. De kan utnyttja tolk för alla ärenden, fritidsaktiviteter och socialt umgänge.Barn som kommunicerar genom tal har också nytta av tolk i förhållanden där de har svårt att höra eller när barnet inte kan använda sig av hörselhjälpmedel (t.ex. vid simning). Förutsättningen är naturligtvis att barnet kan använda sig av en alternativ kommunikationsmetod som passar i situationen. Fpa ansvarar inte för den egentliga kommunikationsundervisningen, som är en kommunal tjänst.

Hur ansöker jag om tolkbeslut?

  1. Gör din ansökan på Fpa-blanketten Ansökan om tolkningstjänst för handikappade personer TU 1r .
  2. Fyll i kundprofilblanketten TU 10r och lämna in den till FPA tillsammans med din ansökan.
  3. Bifoga ett utlåtande om ditt behov av tolkningstjänst och din funktionsnedsättning. Du får ett sådant utlåtande av en sakkunnig inom social- eller hälsovården eller någon annan sakkunnig.
  4. Skicka ansökan med bilagor per post till Centret för tolkningsservice för handikappade. Alternativt kan du lämna ansökan till vilket som helst av FPA:s serviceställen.

Att beakta när tolk används

  1. När barnet först börjar använda sig av tolk kan hen inte nödvändigtvis ännu följa tolken och behöver stöd i detta. Ju mindre barnet är, desto mer övning krävs det.
  2. Gå igenom tolkens roll med evenemangets övriga vuxna. Tolken är ingen assistent utan svarar endast för att budskapet förmedlas.
  3. Instruera barnet att följa tolken. Det är bäst att också berätta för tolken att det är fråga om en ovan brukare. I så fall kan tolken beakta detta i tolkningssituationen.
  4. Barnet känner kanske inte till alla de tecken eller ord som används eller också kanske barnet inte hela tiden kan koncentrera sig på att följa tolken. Kom ihåg att ett barn som använder tolk är ett vanligt barn, med barnets rättigheter.
  5. Det språk tolkningen ger berikar barnets språk på samma sätt som allt språk ett normalhörande barn hör är berikande. Att använda tolkning kan således också ses som en kanal för språklig inmatning.

Kommentera