Fpa:s handikappförmåner

På fpa:s sidor under rubriken funktionshindrad hittar du praktiskt taget alla förmåner och tjänster som kan tänkas lämpa sig för familjer och personer med hörselnedsättning. 

Handikappbidragen finns till för att underlätta det dagliga livet med en funktionsvariation. 

Alternativen är:

  • Handikappbidrag för personer under 16 år
  • Handikappbidrag för personer över 16 år
  • Vårdbidrag för pensionstagare

Alla dessa har tre nivåer; grundbidrag; höjt bidrag; högsta bidrag. De beviljas beroende på diagnos och hur mycket vardagen påverkas av barnet har en funktionsnedsättning. Eftersom barnet utvecklas med tiden och vardagen förändras kan även funktionsnedsättningens påverkan på vardagen ändra. Detta är grunden till att bidragen beviljas på viss tid och att även nivån på bidraget kan ändras efter hand.

Allmänt från förut har varit att ett hörselskadat barn under skolåldern som använder hörapparat, och som behöver vård och rehabilitering för att språklig eller annan utveckling ska tryggas, beviljas grundbeloppet för handikappbidrag för barn under 16. Förhöjt handikappbidrag var vanligt om hörselskadan var grav och den var förenad med problem i frågan om talets eller språkets utveckling. I så fall kunde barnet också ha regelbunden talterapi. Kommunikationsmetoder som stödjer talet kan också höra till. Handikappbidragets högsta belopp kunde beviljas för gravt hörselsynskadade eller gravt hörsel- och multihandikappade barn.

Som bilaga till en ansökan om handikappbidrag är det bäst att skicka en separat beskrivning av hur hörselskadan och eventuella andra funktionshinder belastar vardagen. När du skriver är det bra att tänka på att det finns stora skillnader mellan de hörselskadade barnen och att de lever i varierande omständigheter. Det är därför viktigt att du beskriver just ditt eget barn, hens omständigheter och hens behov.

När du söker efter lämplig anpassningsträning gäller det att kolla upp fpa:s rehabilitering och rehabiliteringspenning. Unga i åldern 16-19 år kan få stöd i yrkesinriktad rehabilitering då det behövs individuellt stöd för att främja sysselsättning: Rehabiliteringspenning för unga.

För personer med en hörselnedsättning är även Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning relevant (tolktjänst och distanstolkning). Via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ansöks först rätt till tolktjänst och senare kan man beställa tolk därifrån.