Ändringarbeten i bostaden

Ändringsarbeten i bostaden samt redskap och anordningar som ingår i bostaden

Kommunen ska ersätta en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga för att den handikappade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.(Finlex).

För den hörselskadade kan i bostaden fast installerade redskap vara bl.a. induktionsslinga och larmsystem. Skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden ersätts i sin helhet.

Ett utlåtande om behövliga och nödvändiga ändringsarbeten begärs av hörselcentralens rehabiliteringshandledare. Vid behov ber man också om ett läkarintyg.

Hur?

Hörselcentralens socialarbetare hjälper dig att skriva ansökan och få fram de utlåtanden som behövs.

I samband med ansökan är det bra att komma överens med kommunens handikapptjänster om en personlig serviceplan. Den ger man en helhetsbild av vilka hjälpmedel och stödformer barnet behöver.