Elektroniska service för personer med hörsel- och talskada

Rätten till internetanslutning som möjliggör videosamtal för personer med hörsel- och talskada

Personer med hörsel- och talskada har lagenlig rätt att på deras stadigvarande boningsort få ett internetabonnemang med vilket de kan använda videosamtals- och distanstolkningstjänster. Hastigheten på den internetanslutning som möjliggör videosamtal måste vara minst 512 kilobit per sekund för både inkommande och utgående trafik (s.k. symmetriskt internetabonnemang). Videosamtal som personer med hörsel- och talskada använder fungerar på en s.k. symmetrisk internetanslutning som har samma hastighet för inkommande trafik (man kan se motpartens bild) och utgående trafik (motparten kan se ens egen bild). Hastigheten får tillfälligt sjunka under den minimihastighet som fastställts i lag (512 kbit/s), dock inte till mindre än 384 kilobit per sekund. Fördröjningen i dataöverföringen får vara högst 150 millisekunder.

Kommunikationsverket tryggar hörsel- och talskadade personers rätt till internetabonnemang som möjliggör videosamtal genom att utse en teleoperatör (s.k. företag för samhällsomfattande tjänster) som måste tillhandahålla tjänsten på de områden där det kommersiella utbudet inte är tillräckligt. Den utsedda teleoperatören på området måste se till att personer med hörsel- och talskada till sin permanent boningsort får ett internetabonnemang vars hastighet är minst 512 kilobit per sekund (kbit/s). Abonnemanget måste levereras inom skälig tid och till ett skäligt pris.

Om du har en hörsel- eller talskada och det är svårt att få ett internetabonnemang som möjliggör videosamtal och distanstolkningstjänster, gör så här:

  1. Kontrollera i sökmotorn, om Kommunikationsverket har utsett en teleoperatör (företag för samhällsomfattande tjänster) som är skyldig att tillhandahålla personer med hörsel- och talskada en symmetrisk internetanslutning i din kommun.
  2. Kontakta den utsedda teleoperatörens kundtjänst och begär offert på symmetrisk internetanslutning för personer med hörsel- och talskada. Du kan användaKommunikationsverkets blankett för offertbegäran.

Kontakta Kommunikationsverket om:

  • du, trots offertbegäran, inte får ett abonnemang från företaget för samhällsomfattande tjänster i din kommun
  • du inte får ett abonnemang på ett område där det inte finns ett företag för samhällsomfattande tjänster

Rätten till textmeddelandetjänster för personer med hörsel- och talskada

Personer med hörsel- och talskada har lagenlig rätt att på deras stadigvarande boningsort få ett telefonabonnemang med vilket de kan sända och ta emot textmeddelanden. Möjlighet till textmeddelandetjänster är viktig för att personer med hörsel- och talskada i nödsituationer kan kontakta nödcentralen.

Kommunikationsverket tryggar hörsel- och talskadade personers rätt till textmeddelandetjänster genom att utse en teleoperatör (s.k. företag för samhällsomfattande tjänster) som måste tillhandahålla tjänsten på de områden där det kommersiella utbudet inte är tillräckligt. Den utsedda teleoperatören på området måste se till att personer med hörsel- och talskada till sin stadigvarande boningsort får ett abonnemang som möjliggör användningen av textmeddelandetjänster. Abonnemanget måste levereras inom skälig tid och till ett skäligt pris.

Om du har en hörsel- eller talskada och det är svårt att få ett abonnemang som möjliggör textmeddelanden, gör så här:

  1. Kontrollera i sökmotorn, om Kommunikationsverket har utsett en teleoperatör (företag för samhällsomfattande tjänster) som är skyldig att tillhandahålla personer med hörsel- och talskada textmeddelandetjänster i din kommun.
  2. Kontakta den utsedda teleoperatörens kundtjänst och begär offert på textmeddelandetjänster för personer med hörsel- och talskada. Du kan använda Kommunikationsverkets blankett för offertbegäran.

Kontakta Kommunikationsverket om:

  • du, trots offertbegäran, inte får ett abonnemang från företaget för samhällsomfattande tjänster i din kommun
  • du inte får ett abonnemang på ett område där det inte finns ett företag för samhällsomfattande tjänster.

Mer information om nödanmälan som görs med textmeddelande