Organisationer

Organisationerna erbjuder för familjen lågtröskeltjänster: peer support, lägerverksamhet, undervisning, kurser och informationstjänster. Inom hörselbranschen finns det många organisationer och fonder vilka var och en har under historiens gång funnit sitt eget verksamhetsområde.  Tyngdpunkter har utvecklats enligt målgrupper. Där en aktör traditionellt har erbjudit teckenspråkstjänster har en annan koncentrerat sig på deras behov som använder sig av talkommunikation. Barnens och familjernas behov förändras under tiden barnen växer och utvecklas. Därför lönar det sig att utnyttja organisationernas och fondernas mångsidiga utbud.

Dessa organisationer ger service på svenska:

DHBS – Döva och hörselskadade barns stödförening rf erbjuder familjeverksamhet och strävar till att främja habilitering för barn och unga  med hörselnedsättning samt stöd i olika situationer såsom  skola, yrkesval och studiemöjligheter.

kl_sve_vaaka_2_rgb_fw (2)

Finlands Dövas Förbund är teckenspråkiga dövas intresse-, expert- och serviceorganisation. Förbundet bevakar och främjar jämlika möjligheter för döva i alla åldrar och fungerar som sina medlemsföreningars centralorganisation.

fstlogo

Finlandssvenska teckenspråkiga rf – riksomfattande förening som bevarar och främjar finlandssvenskt teckenspråk. Föreningen ordnar aktiviteter för finlandssvenska teckenspråkiga och deras anhöriga. Föreningen bevakar och sprider kunskap om finlandssvenska dövas rättigheter.

Svenska hörselförbundet

Svenska hörselförbundet utgör en förbindelselänk mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbetar för de svenskspråkiga hörselskadades intressen. Förbundet bedriver påverkningsarbete och sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, samt förenar hörselskadade personer i sin verksamhet.

Organisationer som ger service på finska:

Dövas Servicestiftelse skapar, utvecklar och uppehåller specialtjänster som stöder den döva eller dövblinda människans livskompetens. Detta görs med hjälp av områdeskännedom, växelverkan och självhjälpsgrupper. Målsättningen är att döva och dövblinda människor ska ha ett gott liv i växelverkan med andra människor. För detta ändamål har Dövas Servicestiftelse sju service center och erbjuder bland annat arbets- och dagverksamhet.

Juniorprogrammet vid Dövs Servicestiftelse är ett undervisningsprogram i teckenspråk för familjer med döva eller hörselnedsatta barn.

kvlvl-logo

Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf (HBFF) är en riksomfattande organisation som grundades 1963 och omfattar i dag 14 lokalföreningar. HBFF är ett förbund för såväl döva, hörselskadade som multihandikappade hörselskadade barns föräldrar. Gemensamma träffar på diskussionsdagarna, förbundsårsmöten och de traditionella sommardagarna erbjuder såväl vuxna som barn många glädjestunder och berikande minnen.

Sieppaa
Kuulo-Auris är ett dotterbolag av Finska Hörselförbundet, som består av dess medlemsföreningar, är en medborgarorganisation inom området för social- och hälsovård. Förbundet utövar också habiliteringsverksamhet. Kuulo-Auris erbjuder kurser, träningar och Fpa:s rehabiliteringskurser.

Kuuloliitto

Kuuloliitto ry (Finska Hörselförbundet rf) arbetar för ett hinderfritt och tillgängligt samhälle för personer med hörselnedsättning. Förbundet lyfter fram behov och lösningar i frågor som gäller ljudmiljöer, kommunikation, tillgänglig information samt tillgång till god hörselvård och till hörselhjälpmedel. Förbundet ordnar också hörselkurser, läger för barn och unga samt hörseldagar och evenemang runt om i Finland i samarbete med förbundets medlemsföreningar.

Suomen Kuurosokeat

Föreningen Finlands Dövblinda rf fungerar som en expert-, intresse- och serviceorganisation för dövblinda och gravt synhörselskadade i Finland. I dessa stadgar används alltid den gemensamma beteckningen dövblind för att ange både dövblinda och gravt synhörselhandikappade.

LapCI ry – Riksföreningen för barn med cochleaimplantat stöder barn med cochleaimplantat (CI) och deras familjer över hela Finland. Föreningen delar information och kunskap, samt ordnar workshops och evenemang för CI-barn och deras familjer.

LapCI ry:s viktigaste mål:

  • Ge CI-barnen och deras familjer styrka samt skapa ett landsomfattande nätverk för CI-barnens familjer
  • Förmedla saklig, erfarenhetsbaserad information om cochleaimplantat för barn och om livet efter implanteringen, i olika skeden av barnets liv
  • Utbyta erfarenheter av gemensamma förhoppningar, förväntningar och besvikelser
  • Bedriva aktiv intressebevakning bl.a. genom att medverka till utvecklingen av dagvårds- och skolformer för CI-barn
  • Stödja familjer som överväger cochleaimplantat genom att informera om implantatet och skapa kontakt till familjer som redan har fått operationen gjord

Satakieli-logo-vaaka-pienikoko

Satakieliohjelma (Satakieliprogrammet) är ett avslutat projekt som samlat kunskap, information och verktyg på sina nätsidor.

Tinnitus_logo

Suomen Tinnitusyhdistys ry (Finlands Tinnitus föreningen rf) stöder och uppmuntrar personer som lider av tinnitus och deras närstående till ett fullt och jämställt liv i samhället samt delar aktuell information om tinnitus.