Serviceplanen

Serviceplanen är som ett paraply av all samlad information om allt som görs för barnet. Serviceplanen och andra planer som uppgörs för barnet ska alltså syfta till samma mål. -Handbok för handikappservice-

Serviceplanen uppgörs i samråd med kommunens handikappservice och ska helst utarbetas genast i början av klientrelationen.

Serviceplanens innehåll är beroende av barnets ålder, rehabiliteringsbehovet och det språk som används. THL beskriver riktlinjerna för uppläggningen av servicelplanen (klientplan). Den färdiga planen, som regelbundet ska uppdateras, tjänar också föräldrarna som ett bra redskap för att hålla ihop helheten. Serviceplanen är ett centralt verktyg i rehabiliteringshandledningen.

Förordningen om Fpa-finansierad rehabilitering definierar att medicinsk rehabilitering för en gravt handikappad person ska utgå från en skriftlig rehabiliteringsplan för 1–3 år som den vårdansvariga enheten (vanligen hörselcentralen) uppgör tillsammans med klienten. Vidare är förutsättningen för Fpa-finansierad rehabilitering att Fpa har beviljat barnet förhöjt handikappbidrag eller specialhandikappbidrag.

Enligt socialvårdens klientlag ska när socialvård ordnas en service-, vård-, rehabiliterings- eller någon annan motsvarande plan utarbetas, om det inte är fråga om tillfällig rådgivning och handledning eller om det inte i övrigt är uppenbart onödigt att utarbeta en plan.

Serviceplanen är en verksamhetsplan mellan klienten och den som ordnar socialvård. Serviceplanen är alltså inte ett förvaltningsbeslut av myndigheterna, och inte ens då planen är undertecknad är den juridiskt bindande. På basis av serviceplanen har klienten ingen direkt rätt att kräva att få tjänster och stödinsatser som ingår i planen. De tjänster och stödinsatser som är antecknade i serviceplanen ska ändå beviljas klienten om det inte är motiverat att handla på annat sätt. Serviceplanen binder kommunen och ett myndighetsbeslut som avviker från planen kräver särskild motivering. En motiverad orsak kan vara exempelvis att klientens servicebehov har ändrats efter det serviceplanen har gjorts upp. Serviceplanen tjänar också föräldrarna som ett bra redskap genom att allt stöd barnet får finns samlat i samma dokument (Handbok för handikappservice).