Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledning 

Rätten till rehabiliteringshandledning och serviceplanering är fastställda i lagen (Finlex). Personer med en funktionsnedsättning har rätt till handikappservice och det huvudsakliga ansvaret i förverkligandet av servicen är hos kommunerna. Klienten ska ha en egen kontaktperson. Serviceplanen är ett centralt verktyg i handledningen och utgörs i en egen serviceprocess. 

Själva serviceplanen görs utgående från klientens behov och innehåller den service och de stödinsatser som en person med funktionsnedsättning behöver för att klara av det dagliga livet i sin näromgivning. Tanken är att med konkreta medel öka klientens och hens närståendes välbefinnande, livskompetens, sociala förmågor och självständighet.  

För att en hörselrehabilitering ska vara gynnsam behövs det handledning och uppföljning. Handledaren stöder barnet, familjen och deras närmiljö genom att ge information, tips och råd och förenar ett nätverk kring klientens vardag, dvs gör ett övergripande arbete i klientens nätverk. Handledaren är förtrogen med servicesystemet för hälso- och sjukvård, socialarbete och rehabilitering samt i lagstiftningen och klientens behov. Rehabiliteringshandledning är gratis och det behövs ingen remiss för det. 

Då det är frågan om ett barns hörselrehabilitering, behövs ett multiprofessionellt nätverk. Det är viktigt att nätverket har en gemensam syn på barnets hörsel och de individuella behov hen har för sin rehabilitering, vilket stöd hjälpmedlen ger barnet i sin utveckling och lärande, tal- och språkutveckling, samt vilka faktorer som påverkar den sociala situationen. Samarbetet mellan familjen och nätverkets olika aktörer måste fungera och behandla aktuella frågor för att hörselrehabiliteringen ska vara meningsfull.

Rehabiliteringshandledare

En hörselrehabiliteringshandledare är medlem i ett team inom foniatrik på universitetssjukhuset som arbetar med att träffa, stödja och dela med sig av sin expertis om hörselnedsättningen för de personer som finns till för barnet i hens vardag. Handledaren är insatt i rehabilitering och känner till hur servicen är organiserad och kommer naturligt i kontakt med klientens alla vardagliga miljöer. Handledaren fungerar som en kontaktperson mellan familjen och vardagsmiljöerna och får därmed en helhetsbild över klientens och familjens situation. Handledaren är en ledsagare genom klientens barndom och har som uppgift att väcka förståelse för vad en hörselnedsättning innebär och att påverka attityder i omgivningen.