Dagvård och skola

Då barnet börjar i dagvård utanför hemmet eller skolan är det alltid en ny situation som även innebär en omställning för familjen. Då barnet har specialbehov är det bra att förbereda sig väl inför förändringarna. För att skapa så goda omständigheter som möjligt för barnets lärande är det avgörande med ett gott samarbete med rehabiliterande part och dagvården eller skolan.

Förändringar hör till livet och med tiden blir det lättare att hantera olika sorters övergångsskeden när man lär sig vilka saker som ska beaktas för att de ska löpa lättare. Speciellt familjer med specialbarn kan stundvis känna sig belastade och det finns både mycket information och stöd att få för den som söker och vill ta emot. Oftast är det kamratstöd som upplevs som det mest betydelsefulla, men även lokala familjerådgivningar står till tjänst när det gäller att hitta det som passar en bäst.

Material på svenska:

Material på finska: