Nätverket Valteri stödjer skolgången

De statliga specialskolorna/inlärnings- och handledningscentrens (servicenätverket Valteri) grundläggande uppgifterna är att

  • Ge för-, grund- och tilläggsutbildning enligt Undervisningsministeriets undervisningstillstånd
  • Arrangera stödtjänster i anslutning till undervisningen

Servicenätet Valteri stödjer närskoleprincipen genom att erbjuda handlednings- och stödtjänster.  De viktigaste stödtjänsterna för hörselskadade elever är handledningsbesöken i elevens närskola eller daghem samt stödperioderna, som genomförs i Valteri-skolorna.

Dessutom har Valteri-skolorna bla. materialproduktion, fortbildning för undervisningspersonalen, Nepsy-kurser och många andra tjänster som du kan läsa mer om på respektive enhets webbsida.

Tjänster riktade till personer med hörselnedsättning erbjuds av:

Handledningsbesök

Handledningsbesöket syftar till att stödja elevens inlärning och rehabilitering i skolan eller på daghemmet i hemkommunen. Handledningsbesöken riktas till de vuxna som arbetar med barnet eller den unga personen.

Handledningsbesökets innehåll planeras utgående från behovet och med anknytning till inlärning, en fungerande inlärningsmiljö och skolgång samt arrangemangen för att klara sig i vardagen. Innehållet kan vara t.ex. hjälp med att utarbeta en läroplan eller individuell plan (HOJKS), handledning i valet och användningen av lämpliga undervisningsmaterial och -metoder samt stöd i valet av kommunikationsmetoder. Med hjälp av handledningsbesök kan elevens undervisningspersonal och skolsamfund stödjas att främja samtliga elevers delaktighet i närskolan. Handledningen är en del av det allmänna, effektiverade eller särskilda stödet.

Ett handledningsbesök innebär vanligen att man följer med barnet eller den unga personen på daghemmet eller i skolan. Därefter följer en diskussion i vilken elevens vardag och lösningarna för undervisningsarrangemangen bedöms i samråd med vårdnadshavare, undervisnings- och rehabiliteringspersonal samt andra berörda. Eleven kan också själv delta i diskussionen.

Handledningsbesöket kan ta mellan tre och sex timmar per gång. Vid behov kan det bli fråga om flera besök. Varje handledningsbesök dokumenteras i ett skriftligt sammandrag. Det är vanligen handledande lärare och specialklasslärare som gör handledningsbesök. Också någon annan ur resurscentrets personal (t.ex. psykolog, talterapeut eller konsulterande handledare) kan enligt överenskommelse delta i handledningsbesöket.

Initiativet till ett handledningsbesök kan tas av den instans som ansvarar för undervisning eller rehabilitering, eller av vårdnadshavaren. Handledningsbesöket är avgiftsbelagt och förutsätter betalningsförbindelse av kommunens undervisnings- eller social- och hälsovårdsväsende. Resurscentrens personal hjälper till med att ordna betalningsförbindelser och annat pappersarbete.

Stödperiodsverksamhet

En stödperiod innebär att eleven tillfälligt går en period i en statlig specialskola. Tjänsten är avsedd för barn och unga i för- och grundskoleålder.

Eleven kan styras till en stödperiod antingen via ett handledningsbesök eller genom att skolan, vårdnadshavaren eller någon annan instans tar kontakt. Stödperioden syftar till att hitta fungerande metoder för att stödja studierna i elevens egen skola eller till att klarlägga vilken inlärningsmetod som passar eleven bäst. För dem som befinner sig i grundutbildningens slutskede kan stödperioder ordnas med fokus på att klarlägga möjligheterna till fortsatta studier. Det centrala målet för stödperioderna är att ge en multiprofessionell expertsyn på undervisning och stödjande rehabilitering. Ur elevens synvinkel är också det kamratstöd som stödperioden erbjuder betydelsefullt.

Stödperiodernas innehåll, mål och tyngdpunkter varierar alltså med elevernas individuella behov. Målen formuleras i samarbete med barnets eller den unga personens egen skola, vårdnadshavare och eventuella andra samarbetsinstanser. Periodens längd varierar med arrangerande skola och med eleven och dennas behov. Under perioden har eleven möjlighet att bo på elevhem.

För varje stödperiod utarbetas individuell feedback, på basis av multiprofessionella omdömen.

För en stödperiod krävs det att kommunens undervisnings- eller social- och hälsovårdsväsende utfärdar en betalningsförbindelse. Totalpriset för perioden bestäms av periodens längd. Hemkommunen förbinder sig att stå också för transportkostnaderna under perioden. Inlärnings- och handledningscentret riktar, i samarbete med vårdnadshavarna, en begäran om betalningsförbindelse till hemkommunen.

Mer information om tjänster som statens specialskolor erbjuder:

Du kan också be om mer information direkt från respektive skola. På skolornas webbsidor finns det också mycket information om de tjänster som inlärnings- och handledningscentren erbjuder.

mikael oppis-ja ohjauskeskus LOGO_0
Inlärnings- och handledningscentren Mikael, St. Michel
handledande lärare Mervi Lappalainen
mervi.lappalainen [at] mikael-koulu.fi
p. 040 8303577 tai 029 533 2121 (växel)
onerva_0
Inlärnings- och handledningscentrenOnerva, Jyväskylä
handledande lärare Kristiina Pitkänen
kristiina.pitkanen [at] onerva.fi
tukipalvelut  [at] onerva.fi
p. 0295 33 2878 tai 0295 332 700 (växel)
Tervaväylä_0
Inlärnings- och handledningscentren Tervaväylä, Uleåborg
handledande lärare Raisa Sieppi
raisa.sieppi [at] tervavayla.fi
p. 0295 29 4390 tai 0295 29 4000 (växel)

Kommentera