Tukea koulunkäyntiin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin perustehtävät ovat

  • Opetusministeriön opetuksen järjestämisluvan mukainen esi-, perus- ja lisäopetus
  • Opetukseen liittyvien tukipalvelujen järjestäminen

Ohjaus- ja tukipalvelut

Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla ohjaus- ja tukipalveluita. Keskeisimmät tukipalvelut kuulovammaisille oppilaille ovat ohjauskäynnit oppilaan lähikouluun tai päiväkotiin sekä tukijaksot, jotka toteutetaan Valteri-koulussa tai oppilaan omassa oppimisympäristössä.

Lisäksi Valterilla on mm. julkaisutuotantoa (Valteri-Puoti), opetushenkilöstön täydennyskoulutusta, Nepsy-valmennusta ja monia muita palveluja, joista tarkempaa tietoa löytyy Valterin kotisivuilta.

Ohjauskäynti

Ohjauskäynnin tarkoituksena on tukea oppilaan oppimista ja kuntoutumista kotikunnan koulussa tai päiväkodissa. Ohjauskäynnit on suunnattu lapsen ja nuoren kanssa työskenteleville aikuisille.

Ohjauskäynnin sisältö suunnitellaan tarpeiden mukaan ja se liittyy oppimisen, toimivan oppimisympäristön ja koulunkäynnin sekä arjessa selviytymisen järjestelyihin. Sisältönä voi olla esim. auttaminen oppimissuunnitelman tai HOJKSin laatimisessa, ohjaaminen sopivien opetusmateriaalien ja -menetelmien valintaan ja käyttämiseen sekä kommunikaatiomenetelmien valinnassa tukeminen. Ohjauskäyntien avulla voidaan tukea oppilaan opetushenkilöstöä ja kouluyhteisöä edistämään kaikkien oppilaiden osallisuutta lähikoulussa. Ohjauskäynnit ovat osa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.

Ohjauskäynti sisältää yleensä lapsen tai nuoren seuraamista päiväkodissa tai koulussa ja sen jälkeen keskustelun, jossa oppilaan arjen ja opetusjärjestelyiden ratkaisuja arvioidaan yhteistyössä huoltajien, opetus- ja kuntoutushenkilöstön sekä muiden lähityöntekijöiden kanssa. Myös oppilas voi osallistua näihin keskusteluihin.

Ohjauskäynti voi kestää kerrallaan kolme tai kuusi tuntia. Käyntikertoja voi olla tarvittaessa useita. Ohjauskäynneistä laaditaan kirjallinen yhteenveto. Ohjauskäyntejä tekevät yleensä ohjaavat opettajat ja erityisluokanopettajat. Sopimuksen mukaan ohjauskäyntiin voi osallistua myös joku muu oppimis- ja ohjauskeskuksen henkilökunnasta (esim. psykologi, puheterapeutti tai konsultoiva ohjaaja). Ohjauskäyntejä toteutetaan myös etänä.

Aloite ohjauskäynnistä voi tulla opetuksesta tai kuntoutuksesta vastaavalta taholta tai huoltajalta. Ohjauskäynti on maksullinen ja siihen tarvitaan maksusitoumus kunnan opetustoimesta tai sosiaali- ja terveystoimesta. Oppimis- ja ohjauskeskusten työntekijät auttavat maksusitoumusten ja muiden tarvittavien paperien järjestämisessä.

Tukijaksotoiminta

Tukijakso voidaan järjestää joko Valteri-koulussa tai oppilaan lähikoulussa ja sen kesto määritellään oppilaan tarpeet huomioiden. Palvelu on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Tarvittaessa tukijaksoja voidaan toteuttaa myös varhaiskasvatuksessa.

Oppilas voi ohjautua tukijaksolle ohjauskäynnin kautta tai koulun, huoltajan tai muun tahon yhteydenotolla. Tukijakson tavoitteena on etsiä toimivia keinoja oppilaan omassa koulussa tapahtuvan opiskelun tukemiseen tai selkiyttää oppilaan kannalta sopivimman opetusmuodon valintaa. Perusopetuksen päättövaiheessa oleville voidaan järjestää tukijaksoja, joissa keskitytään jatko-opiskelumahdollisuuksien selkiyttämiseen. Tukijaksojen keskeisenä tavoitteena on tuoda opetukseen ja sitä tukevaan kuntoutukseen moniammatillinen asiantuntijanäkemys. Oppilaan näkökulmasta merkityksellistä on myös tukijakson tarjoama vertaistuki.

Tukijaksojen sisällöt, tavoitteet ja painopisteet vaihtelevat siis oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteet määritellään yhteistyössä lapsen tai nuoren oman koulun, huoltajien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa. Jakson pituudet vaihtelevat järjestävästä koulusta ja oppilaasta sekä hänen tarpeistaan riippuen. Jakson aikana oppilaalla on mahdollisuus asua oppilaskodissa.

Tukijaksosta laaditaan moniammatillisiin arviointeihin perustuva yksilöllinen palaute.

Jaksoa varten tarvitaan maksusitoumus kotikunnan opetustoimesta tai sosiaali- ja terveystoimesta. Jakson kokonaishinta määräytyy jakson pituuden mukaan. Kotikunta sitoutuu hoitamaan puolet tukijakson kuljetuskustannuksista. Oppimis- ja ohjauskeskus toimittaa maksusitoumuspyynnön kotikuntaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Viittomakielen verkkovälitteinen opetus

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetusta verkkovälitteisesti oppilaille ympäri Suomen. Verkkovälitteinen opetus on maksullista palvelua kunnalle ja opetus pohjautuu valtakunnalliseen viittomakieli- ja kirjallisuus -opetussuunnitelmaan. Opetukseen osallistuu kuuroja, huonokuuloisia ja sisäkorvaistutetta käyttäviä oppilaita sekä kuurojen vanhempien kuulevia lapsia.

Lisää tietoa Valterin tarjoamista palveluista:

Lisätietoja voi kysyä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteistä. Palveluista löytyy tietoa myös toimipisteiden ja Valterin kotisivuilta.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (Jyväskylä)
ohjaava opettaja Katri Ranta
katri.ranta@valteri.fi
p. 0295 33 2896 tai 0295 332 700 (vaihde)

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (Oulu)
ohjaava opettaja Miia Kareisto
miia.kareisto@valteri.fi
p. 0295 29 4670 tai 0295 29 4000 (vaihde)

Valteri center för lärande och kompetens (Helsingfors)
handledande lärare Eivor Larpes
eivor.larpes@valteri.fi
p. 0295 33 2221 eller 0295 33 2200 (växel)

Lisätietoa aiheesta