Avustaja, ohjaaja, tulkki?

Lähipäiväkoti/kouluperiaatteen mukaan lapselle tarjotaan päivähoito- tai koulupaikka mahdollisimman läheltä kotia. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tuki tuodaan ensisijaisesti sinne, missä lapsi on. Riippuen päivähoito/koulumuodosta, lapsi voi tarvita avustajaa tai tulkkausta.

Avustaja

Avustaja voi henkilökohtaisena avustajana avustaa vain vammaista lasta tai ryhmäavustajana toimia useamman lapsen tai koko ryhmän/luokan yhteisenä apuna.

Jos lapsi tarvitsee avustajan tukea selvitäkseen päiväkodissa tai koulussa, hänelle tulee tämä järjestää. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Palvelu perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987).

Viittomakielen ohjaaja

Viittomakielen ohjaaja on suorittanut 180 osaamispisteen laajuisen Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon. Viittomakielen ohjaaja osaa viittomakielen ohella erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten tukiviittomia, viitottua puhetta, kuvakommunikointia ja esinekommunikointia. Koulutukseen sisältyy ohjaamiseen, erityispedagogiikkaan ja avustamiseen liittyviä opintoja.

Viittomakielen ohjaaja voi toimia päiväkodissa/koulussa kuulovammaisen lapsen ohjaajana tai avustajana. Tällöin hän huolehtii yhdessä moniammatillisen työntekijäryhmän kanssa erityisesti siitä, että lapsen kieli- ja kommunikaatiotaidot kehittyvät.

Päiväkodissa viittomakielen ohjaaja voi esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa erilaisia toimintatilanteita, jotka tukevat lapsen kasvua ja kehittymistä. Koulussa viittomakielen ohjaaja toimii oppilaan opiskelun ja oppimisen tukena.

Viittomakielen ohjaaja edistää lapsen/oppilaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja osallisuutta päiväkodissa tai kouluyhteisössä. Hän voi myös ohjata lasta/oppilasta päivittäisten asioiden oppimisessa, kuten pukemisessa ja ruokailussa. Ohjaaja voi erilaisia kommunikointikeinoja käyttäen tukea ohjattavaa yhteisissä leikeissä ja toiminnoissa muiden kanssa. Työhön kuuluu myös muiden ryhmän/luokan lasten ohjaamista, kasvattamista ja tukemista.

Tulkki

Päivähoidossa ja koulussa voi myös tarvittaessa käyttää kirjoitus-, viitotun puheen tai viittomakielen tulkkia. Päiväkodissa tulkki voi olla tarpeen esimerkiksi retkillä, juhlissa ja näytelmissä. Koulussa tulkkia voi myös käyttää tarvittaessa (uimaopetus) tai kokoaikaisesti.

LÄHTEET:


LapCI ry: Tukitoimet eri ikäkausina

Kuuloliitto: Päivähoidossa on kuulovammainen lapsi.