Tutkimus: Hyvä akustinen suunnittelu vähentää melua koulussa

”Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin kouluympäristössä luokan toiminnasta syntyvän melun olevan merkittävä haittatekijä, vaikka luokan akustiikka oli määräysten mukainen. Tutkimuksessa akustisen suunnittelun todettiin vähentävän toiminnan aikana syntyvää melua sekä sen häiritsevyyttä.

Tutkimus tehtiin Loimaan keskuskoulussa, jossa tutkittavana oli kaksi luokkahuonetta: normiluokka ja testiluokka. Normiluokassa oli katto kokonaan ääntä vaimentava ja luokka täytti suomalaiset akustiikkamääräykset. Testiluokassa oli äänenvaimennusmateriaalia normiluokkaa enemmän.

Tutkimuksessa tehtiin kyselyt molempien luokkien oppilaille. Kyselytulosten mukaan kanssaoppilaiden puhe oli häiritsevin äänen lähde. Erot testi- ja normiluokkien välillä olivat kuitenkin huomattavat, testiluokan eduksi.

–Testiluokalla vain 15 % koki muiden oppilaiden puheen häiritseväksi, kun normiluokalla sen koki häiritseväksi 65 % oppilaista. Myös yleinen äänen häiritsevyys oli testiluokassa vähäisempää kuin normiluokassa, kertoo psykologian erikoistutkija Jenni Radun Turun AMK:n rakennetun ympäristön tutkimusryhmästä”

(Lähde: turkuamk.fi 18.8.2023)

Lue lisää tutkimuksesta Turun AMK:n sivuilta. Tutkimus on kokonaisuudessaan vapaasti luettavissa osoitteessa: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-03-2022-0036/full/html