Närskolan eller specialskolan?

Utgångspunkten är att barn med hörselnedsättning alltid undervisas i närskolan och att hemkommunen ansvarar för att undervisning ordnas för varje elev. Om kommunen trots ansträngningar inte kan ordna ändamålsenlig undervisning och stödtjänster för inlärningen för eleven, och om eleven kan dra nytta av de tjänster statens specialskolor erbjuder, kan kommunen i samarbete med föräldrarna besluta om att ansöka om studieplats.

Elevantagningen föregås av en av kommunen betald stödperiod vid en statlig specialskola. Under denna bedömer en multiprofessionell arbetsgrupp elevens situation och behov. Bedömningen av undervisningsarrangemang och stödtjänster görs i samarbete med hemkommunen.

I det fall att kommunen beslutar ansöka om studieplats förbinder sig kommunen samtidigt att stå för de kostnader som föranleds av elevens resor och en eventuell personlig assistent. Ansökningsformulär med anvisningar skickas på begäran till vårdnadshavarna. Uppgifter om ansökningstiderna finns på respektive specialskolas webbsida.

Beslut om elevantagning fattas av rektorn för respektive statlig specialskola. I allmänhet antar statens specialskolor nya elever vid läsårets början, från och med den 1 augusti. En antagen elev kan under sin skolgång också överföras till sin egen närskola, i den händelse att det inte längre föreligger behov av att studera vid statens specialskola.

Elevantagning

I anslutning till de statliga inlärnings- och handledningscentren arbetar specialskolor som upprätthålls av staten. Dessa skolor erbjuder vid behov internatboende för elever som kommer längre ifrån.

I de statliga specialskolorna bygger undervisningen på en läroplan som är utarbetad enligt nationella grunder. Varje elev omfattas av särskilt stöd och för var och en utarbetas en personlig undervisningsplan (HOJKS). De elever som studerar läroämnesvis kan enligt behov studera läroämnen enligt anpassad läromängd, men i skolan kan samtliga ämnen också studeras enligt allmän läroplan. Hörselmultihandikappade elever kan studera också enligt funktionsområde.

Undervisning samt rehabilitering och handledning som stöd för inlärningen utgör en helhet. En rehabiliterande vardag står som ledmotiv för allt som görs i skolan. Därmed är också elevhemmet en inlärningsmiljö. Dess mångsidiga fritidsverksamhet och hemlika miljö utgör en väsentlig del av hela rehabiliteringen.

Mer information om tjänster som statens specialskolor erbjuder

Du kan också be om mer information direkt från Valteri. På skolornas webbsidor finns det också mycket information om de tjänster som inlärnings- och handledningscentren erbjuder.