Hörselrehabilitering

Hörselrehabilitering syftar till att tal och språk ska utvecklas så normalt som möjligt. Misstanke om grav hörselnedsättning väcks numera i samband med hörselscreeningen av nyfödda (OAE). Innan den slutliga diagnosen kan ställas krävs det många undersökningar och hörseln undersöks med flera olika metoder.

Hörselrehabiliteringen inleds i allmänhet med hörapparater. I den händelse att hörapparaterna inte ger tillräcklig hörsel för att garantera talets utveckling, kan barnet erbjudas cochleaimplantat. Nuvarande praxis är att funktionell hörsel eftersträvas för båda öronen, vilket betyder att också cochleaimplantat kan opereras in på båda sidorna. Gott samarbete mellan rehabiliteringspersonalen, familjen, skolan och barnets övriga omgivning är en förutsättning för att rehabiliteringen ska lyckas.

Källa: A. Hyvärinen, A. Dietz ja H. Löppönen. Lasten kuulonkuntoutuksen polku. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim. 8/2011

Kommentera