Palvelusuunnitelma

Mikä on palvelusuunnitelma?

Palvelusuunnitelma on kuin sateenvarjo, johon kootaan tarpeellinen kokonaisvaltainen tieto lapsen kanssa toimimisesta. Palvelusuunnitelman ja muiden lapselle tehtävien suunnitelmien tulee siis olla tavoitteiltaan samansuuntaisia (Vammaispalvelujen käsikirja). Palvelusuunnitelmaa ei välttämättä tehdä kuulovammaiselle, jos hänen palvelutarpeensa on rajattu.

Missä palvelusuunnitelma tehdään?

Palvelusuunnitelma tehdään kunnan vammaispalvelun kanssa ja se on suositeltavaa tehdä heti asiakassuhteen alussa. Käytännössä kun lapselle haetaan kiinteästi asennettavia apuvälineitä tai muuta vammaispalvelua kunnalta, on hyvä kartoittaa lapsen tarpeet kokonaisuutena ja pidemmällä tähtäimellä ja kirjata ne ylös palvelusuunnitelman muotoon.

Mitä palvelusuunnitelma sisältää?

Palvelusuunnitelman sisältö riippuu lapsen iästä, kuntoutustarpeesta ja käytetystä kielestä. Alla ladattavissa oleva palvelusuunnitelmaesimerkki on suuntaa antava ja sitä voi käyttää muistilistana, kun lapsen palvelusuunnitelmaa tehdään kunnan vammaispalvelun vastuuhenkilön kanssa. Kun suunnitelma on tehty ja se tarkistetaan säännöllisesti, se toimii myös vanhemmille hyvänä kokonaisuutta kasassa pitävänä työkaluna.

Palvelusuunnitelmaesimerkki >>

Onko palvelusuunnitelma pakollinen?

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812).

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan välinen toimintasuunnitelma. Palvelusuunnitelma ei ole viranomaisen tekemä hallintopäätös eikä allekirjoitettunakaan juridisesti sitova. Asiakkaalle ei synny sen perusteella suoraa oikeutta vaatia suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia. Palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut ja tukitoimet tulee kuitenkin myöntää asiakkaalle, ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin. Suunnitelma sitoo kuntaa ja siitä poikkeava päätöstä ei voi tehdä ilman perusteltua syytä. Poikkeaminen on aina erikseen perusteltava. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi asiakkaan avun tarpeen muuttuminen palvelusuunnitelman teon jälkeen. Palvelusuunnitelma toimii myös vanhemmille hyvänä työkaluna, kun kaikki lapset tukitoimet on kirjattu samaan dokumenttiin (Vammaispalvelujen käsikirja).