Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusraha on tarkoitettu 16–19 -vuotiaille, joiden ammatinvalintamahdollisuudet ja työkyky ovat sairauden tai vamman vuoksi heikentyneet. Kelan maksaman tuen edellytyksenä on, että nuori tarvitsee opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa erityisiä tukitoimia. Tuen tarkoituksena on edistää työllistymistä ja sen myöntämiseksi edellytetään henkilökohtaista opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaa (laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005 20 § ja lakimuutos 19.12.2014/1236).

Käytännössä kuntoutusrahaa maksetaan esimerkiksi koulutukseen, joka voi kattaa myös yleissivistävän opetuksen eli peruskoulun, lukion ja kansanopiston. Näiden lisäksi nuoren kuntoutusrahaa voi saada Kelan järjestämään kuntoutukseen, työharjoitteluun tai työpajatoimintaan.

Hakeminen ja maksaminen

Nuoren kuntoutusrahan saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä, vaan sen myöntäminen perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaan (KHOPS). Suunnitelma tehdään yhdessä kuntoutusohjaajan ja useimmiten hänen koolle kutsumansa työryhmän kanssa, johon kuuluvat opinto-ohjaaja, nuoren opettajia, kuulokeskuksen henkilökuntaa ja tarvittaessa ammatinvalinnanohjaaja. Jos nuorelle on tehty koulussa HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), voidaan sillä korvata KHOPS.

KHOPS-suunnitelmassa tulee olla arvio kuulovamman vaikutuksista nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksiin, arvio kuntoutuksen tavoitteista ja suunnitelma opiskelun järjestämisestä sekä tarvittavista tukitoimista. Jos kuntoutusrahaa saa koulutuksen ajalta, seuraa Kela opiskelujen edistymistä esimerkiksi kysymällä lukukauden alussa oppilaitoksen laatimaa läsnäolotodistusta.

Kuntoutusrahaa haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella KU111, jonka oheen tarvitaan hakemuksessa vaaditut liitteet. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava B-lääkärinlausunto, jossa kuvataan vamman vaikutusta opiskelu- ja työkykyyn ja mahdollisia tarpeita tukitoimille.

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta arkipäiviltä, eli kuudelta päivältä viikossa, pyhäpäivät pois lukien. Maksu jatkuu myös opintojen kesätauon ajan, eikä mahdollisilla kesätyö- tai sivutuloilla ole vaikutusta siihen. Koulutarvikemääräraha ei kuulu nuoren kuntoutusrahaan, mutta siitä voi hakea erillistä päätöstä. Määrärahan voi saada ilman erillistä hakemusta ammatillisen kuntoutuksen ohella.

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan sen kuun loppuun, jona saaja täyttää 20 vuotta. Jos hänet on valittu suorittamaan KHOPS:n mukaista tutkintoa ennen kuin hän on täyttänyt 20 vuotta, maksu jatkuu koulutuksen päättymiseen asti. Riippuen opiskeluasteesta ja nuoren tarpeista, Kelaan on joko vuosittain tai puolivuosittain toimitettava tietoja opintojen etenemisestä. Lisäksi koulutuksen päätyttyä on toimitettava tutkintotodistus tai sitä vastaava selvitys.

Vaikutus muihin tukiin

Nuoren kuntoutusrahan kanssa rinnakkain voi saada 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja yleistä asumistukea. Sen sijaan opintotukea ja työttömyyskorvauksia ei voi saada samanaikaisesti nuoren kuntoutusrahan kanssa. Muilla samalta ajalta maksettavilla korvauksilla ja eläkkeillä taas voi olla vaikutuksia kuntoutusrahan maksamiseen. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan etuusohjeesta.