Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Vammaistuen myöntäminen edellyttää, että lapsella on asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma, johon liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen (Laki vammaisetuuksista 1352/2014.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki myönnetään harkinnan mukaan ja päätöksessä huomioidaan lapsen yksilöllinen tilanne. On tärkeää, että lapsen tilanne esitetään lääkärinlausunnossa ja hakemuksessa kattavasti ja hyvin. Vammaistukea maksetaan kuukausittain.

  • Alle kouluikäinen kuulovammainen lapsi, joka käyttää kuulokojeita ja tarvitsee hoitoa ja kuntoutusta kielellisen tai muun kehityksensä turvaamiseksi saa yleensä alle 16-vuotiaan perusvammaistukea.
  • Korotettua vammaistukea voi saada, mikäli kuulovamman aste on vaikea ja siihen liittyy vaikea-asteinen puheen- tai kielenkehityksen viivästymä. Tällöin lapsi saa useimmiten säännöllistä puheterapiaa. Käytössä saattaa olla myös puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiokeinoja.
  • Ylintä vammaistukea voivat saada vaikeasti kuulonäkövammaiset tai vaikeasti kuulomonivammaiset lapset.

Vammaistukea ei myönnetä, jos lapsen hoidosta ei aiheudu tavanomaista suurempaa rasitusta ja lapsi selviytyy kuuloapuvälineiden käytöstä, koulunkäynnistä sekä kotitehtävistä ilman merkittäviä tukitoimia.

Vammaistukihakemuksen liitteeksi kannattaa kirjoittaa erillinen kuvaus kuulovamman ja mahdollisten lisävammojen vaikutuksesta arjen rasittavuuteen. Tukea tähän löydät Kelan etuusohjeista, joissa on kuvattu vammaistuen myöntämisedellytysten mukaisesti hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvaa rasitusta ja sidonnaisuutta liittyen kuulovammaan (s. 36). Kuvausta kirjoittaessa on hyvä pitää mielessä, että kuulovammaiset lapset ja heidän tilanteensa vaihtelevat paljon, joten tärkeää on kuvata juuri oman lapsen tilanne ja tarpeet.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea haetaan hakemuslomakkeella EV258 ja C-lääkärinlausunnolla. Myös B-lausunto voi riittää, jos siinä on päätöksen ratkaisemiseen tarvittavat tiedot. Myös jatkohakemukset tehdään lomakkeella EV258. Oikeus alle 16-vuotiaan vammaistukeen päättyy lapsen täyttäessä 16 vuotta. Sen jälkeen lapsella voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen ja nuoren kuntoutusrahaan.

Neuvoja ja apua etuusasioihin voi saada varaamalla verkossa ajan Kelan toimistoon tai soittamalla puhelinpalveluun. Kelan sivuilta löytyy vammaistuelle oma puhelinnumero. Apua voi kysyä myös terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiltä.

Lisää uusi kommentti