Kelan ammatillinen kuntoutus

Kansaneläkelaitos järjestää vakuutetun työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen (laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 6 § 13.12.2013/973

Koulutuksen ajalta voi saada korvausta kuntoutusrahana. Kuntoutusrahaa varten tarvitaan kuntoutuspäätös, jossa on suunnitelma kuntoutuksen toteuttamisesta, tarkoituksesta, kustannuksesta ja ajoituksesta. Kuntoutuspäätöstä varten tarvitaan myös lääkärin antama B-lausunto.

Kuntoutuspäätöksen kattamana aikana kuntoutusrahaa voi saada lukukausien väliseltä ajalta, jolloin kuntoutusraha maksetaan 20 prosentilla alennettuna. Kuntoutusrahan saaja voi ammatilliseen kuntoutukseen osallistuessaan hakea myös koulutarvikemäärärahaa, joka on tavallisesti 350 euroa lukukaudessa ja maksetaan korkeakouluopiskelijalle kertasuorituksena lukuvuoden alussa. Maksamisen edellytyksenä on, että opiskelija esittää selvityksen tulevasta opiskelujen alkamisesta tai jatkumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutarvikekustannuksista 833/2005 tuli voimaan 1.1.2006 ja se perustuu lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005. Kela voi korvata myös muita kuntoutuksen aikaisia kustannuksia, kuten lukukausimaksun. Myös työ- ja koulutuskokeilu voi olla mahdollinen.

Lisää uusi kommentti