Talterapi: språkrehabilitering

Talterapin har som mål att stödja utvecklingen av barnets språkliga färdigheter så, att barnet uppnår en så bra talförmåga som möjligt, helst på den nivå som åldern förutsätter.

Ett barn med lätt hörselskada kan med hjälp av hörapparater tillgodogöra sig färdigheter i svenska/finska som motsvarar hens ålder. Som lätt hörselskadad kan man mycket väl lära sig sitt modersmål också utan hörapparater, men eftersom det är svårt att uppfatta ljuden uppstår det problem med uttalet. Också hos ett barn med måttlig hörselnedsättning utvecklas de språkliga färdigheterna i allmänhet väl, när hen väl har fått sina hörapparater. Mest påverkas framstegen av i vilken ålder diagnosen har ställts och av att hörapparaterna används regelbundet. Utan rehabilitering orsakar en måttlig hörselskada barnet en betydande fördröjning i modersmålsinlärningen, vilket yttrar sig som klen talförståelse och muntlig framställning.

Barn med svår eller grav hörselnedsättning behöver mycket stöd för att kunna tillgodogöra sig goda färdigheter i talat språk. Besöken hos talterapeuten styr barnet i olika skeden av språkinlärning, men är inte i sig tillräckliga för att barnet ska lära sig tala. Vardagen, barnets familj och dagvården är alla viktiga som modell för barnet. Utvecklingen förs framåt när barnet får interagera med en person som är skickligare språkbrukare än hen själv. Lek tillsammans med barnet, läs en bok, spela ett spel – , det är bra och naturlig träning. Det viktiga är att stödja språket på barnets egen nivå och att ständigt utveckla språket i lite mer krävande riktning.

I talterapin går man igenom ordförrådet (aktivt och passivt ordförråd) och olika begrepp (tid, plats, överordnade begrepp) samt övar på satskonstruktioner. Man kan behandla språkanvändningen i olika situationer, läsa böcker, samtala om något som intresserar barnet. I början av terapin för ett litet barn bör talterapeuten få information om allt sådant som är viktigt för barnet (t.ex. familjemedlemmarnas, mor- och farföräldrarnas, husdjurens namn och foton), det är alltid lättare att komma igång när man kan tala om sådant som barnet känner till.

Terapin fortskrider med hjälp av lekar och uppgifter som lämpar sig för barnets utvecklingsnivå. Det finns olika spel och lekar, också datorprogram, som har planerats med tanke på språkrehabilitering.