Puheterapia: Kielen kuntoutus

Puheterapian tavoitteena on tukea lapsen kielellisten taitojen kehittymistä siten, että lapsi voisi savuttaa mahdollisimman hyvän, mieluiten ikätasoisen, puhutun kielen taidon.

Jos lapsen kuulovika on lievä, omaksuu hän kuulokojeiden avulla ikätasoaan vastaavan suomen kielen taidon. Lievässä kuuloviassa oman äidinkielen oppiminen voi tapahtua hyvin ilman kuulokojeitakin, mutta koska äänteiden kuulemisessa on vaikeutta, aiheutuu ongelmia puheen selkeyteen. Myös keskivaikeasti kuulovikaisen lapsen kielellisten taitojen kehitys etenee kuulokojeiden saannin jälkeen yleensä hyvin. Hyvään etenemiseen vaikuttaa eniten kuulovian toteamisikä ja kuulokojeiden säännöllinen käyttäminen. Kuntouttamaton keskivaikea kuulovika aiheuttaa lapselle merkittävän viiveen suomen kielessä, tämä näkyy huonona puheen ymmärtämisenä ja tuottamisena.

Lapset, joilla on vaikea tai erittäin vaikea kuulon alenema, tarvitsevat paljon tukea pystyäkseen omaksumaan hyvän puhutun kielen taidon. Puheterapiakäynnit ohjaavat lasta kielen omaksumisen eri vaiheissa, mutta eivät yksin riitä kielen oppimiseen. Jokapäiväinen arki, lapsen perhe ja päivähoito ovat tärkeässä asemassa  mallin antamisessa  lapselle. Vastavuoroinen tilanne lapsen kanssa häntä taitavamman kielen käyttäjän kanssa vie kehitystä eteenpäin. Yhteinen leikki lapsen kanssa, kirjan lukeminen, pelin pelaaminen on hyvää ja luontevaa harjoittelua. Tärkeä on tukea kieltä lapsen omalla tasolla ja kehittää kieltä aina vähän vaativampaan suuntaan.

Puheterapiassa käydään läpi sanastoa (aktiivinen ja passiivinen sanasto), erilaisia käsitteitä (aika-, paikka-, ja yläkäsitteet), harjoitellaan lauserakenteita. Kielen käyttöä eri tilanteissa voidaan pohtia, lukea kirjoja, keskustella lasta kiinnostavista asioista. Puheterapian alkaessa pienen lapsen kanssa, on puheterapeutin  hyvä saada tietoa lapselle tärkeistä asioista  (esim. perheenjäsenten, isovanhempien,  lemmikkieläinten  nimet ja valokuvat), näin on helpompaa päästä alkuun kun asiat ovat tuttuja lapselle.

Terapia etenee lapsen kehitystasoon sopivien leikkien ja tehtävien avulla. Käytössä on erilaisia pelejä ja leikkejä, myös tietokoneohjelmia, jotka on suunniteltu kielen kuntoutukseen.