Kielen ja puheen kehitys

Vauvalla on synnynnäinen kyky vastaanottaa kieltä ja synnynnäinen tarve olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Jo kohdussa vauva tunnistaa oman äitinsä äänen.

Puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys pohjautuu varhaiseen vuorovaikutukseen, joka alkaa jo äidin ja vauvan välillä kehon kautta.  Aikuinen luo vuorovaikutuksen puitteet, mutta myös vauva vaikuttaa omalla temperamentillaan ja toiminnallaan. Vauva oppii seuraamaan aikuisen huomion suuntaa ja kohdistamaan oman tarkkaavaisuutensa samaan kohteeseen: näin havainnoista tulee yhteisiä ja niistä voidaan keskustella.

Suomalaistutkimuksen  mukaan taustahäly heikentää taaperoikäisten kykyä käsitellä kuulemaansa tavalla, joka voi vaikuttaa puheenerotuskyvyn lisäksi myöhempään kielenkehitykseen. Pienet lapset ovat erityisen haavoittuvaisia hälylle, joten heidän päivittäisessä ympäristössään tulisi kiinnittää erityistä huomiota akustiikkaan ja pyrkiä vähentämään taustahälyä.

Ennen sanojen ilmaantumista lapsi ilmaisee itseään ilmeillä, eleillä, ääntelyllä (jokellus) ja toimimalla.

1-vuotiaana lapsi tuntee oman nimensä, ymmärtää  noin 50 sanaa, saattaa tuottaa sanoja, sanojen omaksuminen on hidasta.

1.5 –vuotiaana lapsi ymmärtää noin 200 sanaa, noudattaa yksinkertaisia ohjeita, tuottaa noin 50 sanaa, mutta viestii paljon äänellä, osoittelemalla, katseella.

2-2.5- vuotias tuottaa 250-450 sanaa (yksilöllinen vaihtelu suurta), puheessa pieniä lauseita, ääntäminen puutteellista. Ymmärtää puhetta huomattavasti enemmän kuin tuottaa sitä.

3-4- vuotiaana lapsi puhuu ymmärrettäviä lauseita, tuottaa monipuolisesti eri sanaluokan sanoja. Lauserakenteet ovat monimutkaisia ja lapsi tuottaa tarinoita ja keskustelee. Jonkin verran puheessa voi esiintyä virheellisiä taivutusmuotoja.

5-6 –vuotiaana lapsi puhuu sujuvasti ja selvästi, lieviä artikulaatiovirheitä voi esiintyä. Laaja sana- ja käsitevarasto. Hallitsee kieliopilliset säännönmukaisuudet. Käyttää kieltä monipuolisesti: keskustelee, neuvottelee, loruttelee ja riimittelee ja leikkii kielellä. Alkaa hallita lukemisen ja kirjoittamisen alkeita.