Puhe

Puheterapia: Puheen kuntoutus

Kuulovian vaikeusasteella on suuri vaikutus puheeseen: mitä vaikeampi kuulon alenema on, sitä enemmän se vaikuttaa puheeseen. Lievästi kuulovikaisella lapsella saattaa esiintyä vain yksittäisiä artikulaatiovirheitä (esim. /s/-äänne). Tyypillisiä puheen piirteitä huonokuuloisella lapsella on erityisesti muutokset konsonanteissa…

Vinkkipuhe

Vinkkipuhe on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää. Vinkkipuheessa kielen äänteitä (foneemeja) selvennetään käsimerkein ja -paikoin, jotka yhdistyvät huulion muotoon. Näin puheen eri äänteet näkyvät ja ovat eroteltavissa toisistaan. Vokaaliäänteitä edustaa neljä paikkaa…

Kommunikaation tukimenetelmät

Pienen lapsen kanssa voi olla tarpeen ottaa käyttöön visuaalinen kommunikaation tukimenetelmä puheen opettelun tueksi. Tällöin vuorovaikutus helpottuu eikä voimavaroja tuhraannu niin paljon itsensä ymmärretyksi saamiseen. Lapsen vuorovaikutustaidot pääsevät myös kehittymään riippumatta puheen tuoton tai ymmärtämisen…

Kielen ja puheen kehitys

Vauvalla on synnynnäinen kyky vastaanottaa kieltä ja synnynnäinen tarve olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Jo kohdussa vauva tunnistaa oman äitinsä äänen. Puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys pohjautuu varhaiseen vuorovaikutukseen, joka alkaa jo äidin ja vauvan…

Kielen ja kommunikaation tukeminen kotona

Lapsen kielen kehitykseen vaikuttavat mm. vanhempien ja lapsen välinen vuorovaikutus, ympäristön tarjoamat kielelliset virikkeet, lapsen omat kehitysedellytykset ja kielellinen lahjakkuus. Lapsen kuulovamma vaikuttaa myös usein kielen kehitykseen; mitä vaikeampiasteinen kuulonalenema on, sitä enemmän se vaikuttaa….