Kieli

Tutkimus: Taustahäly heikentää taaperoiden kykyä käsitellä kuulemaansa

Hiljattain julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan taustahäly heikentää normaalikuuloisten taaperoikäisten kykyä käsitellä kuulemaansa tavalla, joka voi vaikuttaa puheenerotuskykyyn ja myöhempään kielenkehitykseen. Tutkimuksessa mukana ollut Oulun yliopiston logopedian yliopisto-opettaja Elina Niemitalo-Haapola arvioi Kuuloavaimelle, että lievän taustahälyn aiheuttamat ongelmat…

Puheterapia kuntoutusmuotona

Puheterapeutti saa terapian alkaessa aina tarpeelliset tiedot lapsesta. Tällaisia tietoja ovat esim. perheen käyttämä kieli/kielet sekä lapsen kielellinen taso ja puheen/viittomien tuotto. Lisäksi puheterapeutilla tulee olla tiedot kuulovian vaikeusasteesta, syystä ja syntymisen ajankohdasta. Kuulokäyrän muoto ja…

Puheterapia

Puheterapia on terapia- ja  kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa kieli- tai puhehäiriöistä lasta tai aikuista. Terapialla poistetaan, lievennetään tai ehkäistään kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis-…

Kielen ja puheen kehitys

Vauvalla on synnynnäinen kyky vastaanottaa kieltä ja synnynnäinen tarve olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Jo kohdussa vauva tunnistaa oman äitinsä äänen. Puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys pohjautuu varhaiseen vuorovaikutukseen, joka alkaa jo äidin ja vauvan…

Kielen ja kommunikaation tukeminen kotona

Lapsen kielen kehitykseen vaikuttavat mm. vanhempien ja lapsen välinen vuorovaikutus, ympäristön tarjoamat kielelliset virikkeet, lapsen omat kehitysedellytykset ja kielellinen lahjakkuus. Lapsen kuulovamma vaikuttaa myös usein kielen kehitykseen; mitä vaikeampiasteinen kuulonalenema on, sitä enemmän se vaikuttaa….

Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellisellä kielihäiriöllä (ent. kielellinen erityisvaikeus, dysfasia) tarkoitetaan poikkeavaa kielen kehitystä, johon ei löydy syytä neurologisista, aistitoimintojen, tunne-elämän tai ympäristön erilaisuuksista. Lapsen kieli ei kehity iän mukaisesti, vaikka muu toiminta on ikätasoista. Vaikeudet ovat yksilöllisiä ja…

Kieli ja kommunikaatio

Kielen ja kommunikointitaitojen kehityksen edellytyksenä on vuorovaikutus. Vauvan mahdollisuudet vuorovaikutukseen alkavat heti syntymästä. Alkuun vuorovaikutukseen riittävät kosketus, katse ja ääni. Puhumista ei kannata lopettaa, vaikka vauvalla todettaisiin kuulovamma. Vaikeastikin kuulovammainen lapsi voi aistia äänen kehollaan, mutta tällöin…