Gymnasie- eller yrkesstudier?

Kuva: Tuomas Linna

Det finns många olika studiealternativ efter grundskolan och väldigt olika vägar kan leda till samma yrke. De vanligaste alternativen är gymnasiet och yrkesskolor som erbjuder yrkesinriktad grundexamen. Genom att avlägga en dubbelexamen kan man få både student- och yrkesexamen.

Till gymnasier och yrkesskolor ansöker man genom gemensam ansökning i februari-mars. På hösten har man dessutom en gemensam antagning till yrkesinriktade examina och högskolor, men då finns det färre platser än i vårens ansökning. Enligt gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning är det möjligt att studera teckenspråk som modersmål i båda om den studerande så vill. Studier i skriftlig finska eller svenska ska ändå ingå i studierna.

Om man vill höja grundskolans betyg eller få mer betänketid inför sina val kan man gå tionde klassen eller söka till den förberedande utbildningen för yrkesinriktad grundutbildning (VALMA). De förberedande utbildningarna och linjerna vid folkhögskolorna har sina egna ansökningar vars tidpunkter varierar.

Dövas folkhögskola erbjuder studier i teckenspråk för teckenspråkiga, hörande och invandrare. Vid Rovala folkhögskola i Rovaniemi, vid Norra Savolax institut i Kuopio och vid Åbo kristliga institut kan man å sin sida studera till handledare i teckenspråk.

Gymnasiet

Gymnasiet är en allmänbildande läroanstalt där man kursvis studerar olika ämnen under 1,5 månader långa perioder. Minst 75 kurser måste avläggas och man kan själv påverka kombinationen av ämnen inom ramen för vad skolan eller samarbetet erbjuder. Gymnasiestudierna kan avläggas i dags- eller kvällsgymnasium samt på distans. Vanligtvis räcker gymnasiet 3–4 år men studietiden kan förlängas av särskilda motiverade skäl.

Förutom de vanliga gymnasierna finns det nuförtiden många specialgymnasier där man förutom gymnasiestudierna och studentexamen även kan avlägga specialstudier inom skolans uppgiftsområde. Dessa kan t.ex. utgöras av naturvetenskap, konstvetenskap eller idrott. I Mikael-skolan i S:t Michel har man tidigare även erbjudit gymnasiestudier för teckenspråkiga men nuförtiden väljer många närgymnasiet tillsammans med tolk. I vuxengymnasiet i Eira, Helsingfors, har även flera teckenspråkiga studerat samtidigt.

I slutskedet av gymnasiestudierna avläggs studentexamen där man nuförtiden skriver minst fyra prov. Modersmålet är obligatoriskt för alla, men personer som fötts döva eller blivit döva i tidig barndom har möjlighet att ersätta det med ett prov i finska som andra språk. De tre andra proven kan man välja mellan realen, matematik, det andra inhemska språket och ett främmande språk.

I de främmande språkens hörförståelseprov kan man på basis av utredningar få specialarrangemang eller befrias från dem. Skrivningar ordnas på våren och hösten och ämnena man valt kan man skriva antingen vid en skrivning eller utspritt.

Studentexamen ger behörighet till universitet. Till yrkeshögskola och yrkesinriktade institut kan man ofta ansöka med avgångsbetydet från gymnasiet.

Yrkesstudier

Till yrkesinriktade grundexamensstudier kan man ansöka efter grundskolan eller gymnasiet. Utbildningens längd beror på den sökandes bakgrund och tidigare kunnande, men efter grundskolan räcker studierna oftast 3 år. Om man har 3–5 års arbetserfarenhet i bagaget kan man ansöka om att avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen.

Yrkesinriktade grundexamina kan man avlägga inom många olika branscher. I studierna ingår såväl undervisning i läsämnen som sker på institutet som praktisk inlärning i arbetet i skolan och på arbetsplatser. Vid sidan av yrkesexamen kan man avlägga gymnasiestudier och studentexamen.

Inom vissa branscher finns det krav eller rekommendationer gällande den ansökandes hälsotillstånd, dessa ska redas ut innan ansökningen. I annat fall kan man ansöka om anpassningar och vid behov även specialarrangemang för sina studier.

Man kan även erhålla en yrkesexamen genom läroavtal och då avläggs största delen av studierna genom arbetsuppgifter. Läroavtal grundar sig på ett tidsbegränsat arbetsavtal för vilket en kund hos TE-centralen kan få lönesubvention. De skriftliga studierna som ingår i examen avläggs på institutet.

Specialyrkesläroanstalter

Om man i de yrkesinriktade studierna och den framtida karriären behöver särskilt stöd kan man ansöka till den yrkesinriktade specialundervisningen. Studierna som ingår i yrkesexamen läser man i små grupper och istället för teori betonas ofta det praktiska i studierna. Dessutom får eleverna stöd både i studierna och i vardagen.

För den studerande uppgörs en lagstadgad individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP, på finska HOJKS). Ur den framgår de stödåtgärder och individuella arrangemang som är väsentliga för studieframgången vilket möjliggör en anpassning av studierna. Då det är frågan om underåriga görs anpassningsplanerna upp vid separata förhandlingar med föräldrarnas samtycke.

Åtminstone i före detta Åbo yrkesskola för hörselskadade, som numera är känd som AURA-institutet, och i yrkesinstitutet Keskuspuiston ammattiopisto i Helsingfors har teckenspråkiga studerat. Bovallius-yrkesinstitutet i Pieksämäki har å sin sida en historia som de teckenspråkigas ekonomiskola.

Förutom utbildning som leder till grundexamina ordnar specialyrkesläroanstalterna förberedande utbildning och utbildningsprövning för yrkesinriktad grundutbildning. Genom utbildningsprövingen kan den ungas lämplighet för den valda utbildningsbranschen redas ut. För utbildningsprövningen kan man erhålla betalningsförbindelse från Fpa, TE-centralen eller försäkringsbyrån. En del av specialyrkesläroanstalterna ordnar även kortare bekantskapsperioder.