Tulkkauspalvelut

Lapsi on oikeutettu tulkkauspalveluihin, kun hänellä on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja hän tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta. Tulkkauspalvelujen hakemiselle ei ole alaikärajaa. Pienillä lapsilla vanhemmat tekevät valinnan tulkkauksessa käytettävästä kielestä tai kommunikaatiomenetelmästä. Käytetty kieli tai kommunikaatiomenetelmä valitaan yksilöllisesti lapsen tarpeen mukaan. Niitä voivat olla muun muassa viittomakieli, viitottu puhe, taktiiliviittominen ja kirjoitustulkkaus. Tulkkia käyttääkseen lapselle pitää ensin myöntää tulkkipäätös. Tulkkauspalvelupäätöksen saatuanne voitte tehdä tulkkitilauksen Kelan välityskeskuksesta.

Milloin tulkkausta tarvitaan?

Viittomakieliset lapset käyttävät tulkkia kielen kääntämiseen. He voivat käyttää tulkkia kaikenlaisessa asioinnissa, harrastuksissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Puheella kommunikoivat lapset hyötyvät myös tulkkauksesta, mikäli kuunteluolosuhteet ovat haastavat tai jos lapsi ei voi käyttää kuulon apuvälineitä (esim. uinti). Tällöin toki on edellytyksenä, että lapsella on mahdollisuus käyttää tilanteeseen sopivaa vaihtoehtoista kommunikointimenetelmää. Varsinainen kommunikaatio-opetus ei kuulu Kelalle, vaan se on kunnan järjestämä palvelu.

Miten haen tulkkauspalvelupäätöstä?

  1. Tee hakemus Kelan lomakkeella TU 1 Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus.
  2. Täytä hakemuksen liitteeksi asiakasprofiililomake  TU 10.
  3. Liitä hakemukseen sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto tulkkauspalvelun tarpeesta ja vamman laadusta.
  4. Lähetä hakemus ja sen liitteet postitse Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen tai jätä se mihin tahansa Kelan toimistoon tai palvelupisteeseen.

Huomioitavaa tulkin käytössä

  • Kun lapsi aloittelee tulkin käyttöä, hän ei välttämättä vielä osaa seurata tulkkia ja tarvitsee tähän tukea. Tämä vaatii sitä enemmän harjoittelua, mitä pienemmästä lapsesta on kyse.
  • Käy tulkin rooli läpi tilaisuuden muiden aikuisten kanssa. Tulkki ei ole avustaja, vaan hän vastaa ainoastaan viestin välittämisestä.
  • Ohjeista lasta seuraamaan tulkkia. Kannattaa mainita myös tulkille, jos kyseessä on tottumattomampi tulkin käyttäjä. Silloin tulkki voi ottaa tämän huomioon tulkkaustilanteessa.
  • Lapsi ei välttämättä osaa kaikkia käytettyjä viittomia tai sanoja tai lapsi ei välttämättä keskity koko ajan seuraamaan tulkkausta, mutta on muistettava, että tulkkausta käyttävä lapsi on tavallinen lapsi ja hänellä on siihen oikeus.
  • Tulkkauksen kautta saatava kieli rikastuttaa lapsen kieltä yhtä lailla kuin kaikki normaalikuuloisen lapsen kuulema kieli. Tulkkauksen käyttäminen voidaan näin nähdä myös yhtenä kielellisen syötteen kanavana.