Talterapi

Talterapi är en terapi- och rehabiliteringsform som syftar till att hjälpa språk- eller talstörda barn och vuxna. Genom terapi elimineras, lindras eller förhindras störningar i språk och tal och därmed förknippade interaktions- och kommunikationsproblem. I talterapin rehabiliteras också ät- och sväljproblem samt röst.

Till talterapeut studerar man vid universitet (utbildningsprogram för logoped) och dimitteras efter 5–6 år som fil.mag. Talterapeuten är en av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) legitimerad yrkesutbildad person. I talterapeutsyrket får endast av Valvira legitimerade talterapeuter verka. Valviras centralregister Terhikki ger information om i Finland legitimerade talterapeuter.

Talterapi är medicinsk rehabilitering och ingår i både bashälsovårdens och den specialiserade sjukvårdens tjänster.

Inom bashälsovården informerar din egen hälsocentral eller rådgivningsbyrå om talterapi. Inom den specialiserade sjukvården ligger tyngdpunkten i talterapeutens arbete på diagnosticering av skada eller sjukdom och på att inom ramen för en multiprofessionell arbetsgrupp utarbeta rehabiliteringsplanen (för t.ex. ett hörselskadat barn). Talterapeuten bedömer om det är fråga om normal, fördröjd eller avvikande tal- och språkutveckling.

Rehabilitering kan ske på hälsocentralen, på sjukhus eller i regi av Fpa. Fpa betalar för rehabiliteringen om personen i fråga är gravt språkhandikappad och dessutom har beviljats förhöjt handikappbidrag av Fpa. Fpa ingår avtal med en privat yrkesutövande talterapeut. En privat talterapeut kan arbeta med barn på sin mottagning, i barnets hem, på vårdplatsen eller i skolan.

Talterapin för ett hörselskadat barn kan i enlighet med barnets utveckling och behov inrikta sig på