Kuulo-Auris

Kuulon kuntoutus – Mitä Kuulo-Auris on?

Kuulo-Auris on Suomen ainoa kuulon kuntoutukseen erikoistunut yhtiö. Kuulo-Auris keskittyy kuulovammaisen tarpeiden ymmärtämiseen sekä kuulemisen ja kuntoutuksen syvälliseen osaamiseen. Kuulo-Auriksen tavoitteena on omalla työllään parantaa jokaisen kuntoutujan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Työ tehdään sairaaloiden kuulokeskusten kanssa luottamuksellisessa yhteistyössä noudattaen parhaita kuntoutuskäytäntöjä. Kuulo-Auriksen kuntoutuksessa erikoistuneiden ammattilaisten johdolla kallisarvoinen kuntoutusjakso investoidaan täysimääräisesti kuulemisen, kommunikaation ja kuntoutujaa hyödyttävän tavoitteellisen työn harjoittamiseen. Tavoitteena on aloittaa kuulemisen käytäntöjä tukeva käänteentekevä muutos, joka hyödyttää kuntoutujaa ja hänen perhettään koko loppuelämän ajan.

Hauskaa, iloista, positiivista, yhdessä!

Tavoitteiden ja osaamisen lisäksi Kuulo-Auriksen kuntoutus on lapsille ja aikuisille hauskaa, innostavaa, hyväntuulista ja positiivista. Katsomme luottavaisina tulevaisuuteen ja tahdomme tehdä hyvällä tavalla hyviä asioita. Löydämme hyvän lapsessa ja aikuisessa. Noudatamme Kuulo-Auriksen tunnuslausetta ILOMME ÄÄNESSÄ.

Kuulon kuntoutus – Mitä palveluita

Lääkinnällinen kuulon kuntoutus on Suomessa lakiin perustuvalla tavalla Kelan järjestämää ja sääntelemää. Lääkinnällinen kuulon kuntoutus eroaa muusta toiminnasta tavoitteellisuuden ja tarkan sääntelynsä takia. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja harkinnanvaraista kuntoutusta. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan Kuulo-Auriksessa yksilöllisinä päätöksinä yleensä vähintään kolmena viiden vuorokauden jaksona 12 kuukauden sisällä siten, että yksilöllisiä päätöksiä kerätään kurssimuotoisiksi ryhmiksi. Jaksojen aikana kuntoutujat perheineen tapaavat tiiviisti toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä ja perheitä asuessaan Kuulo-Auriksen kuntoutustilojen yhteydessä vertaistuen ja työrauhan saamiseksi. Jaksojen välissä kuntoutujat ja perheet toteuttavat jaksoilla sovittuja tehtäviä ja muuttavat itse omaa arkeaan kuntoutujan tulevaisuuden hyväksi.

Yksilöllinen kuntoutus

Kuulo-Auris toteuttaa yksilöllisiä perhekuntoutusjaksoja eri tavoin ja eriasteisesti kuulovammaisille kuulokojeiden, sisäkorvaistutteen käyttäjille tai viittomakielisille lapsille ja heidän perheilleen, myös niiden lasten perheille, joilla on kuulovamman lisäksi muitakin haasteita. Työskentely kursseilla ja jaksoilla perustuu moniammatillisen työryhmän valvomaan ja ohjaamaan toimintaan. Jokaisella ammattilaisella on osaamista ja kiinnostusta kuulemisen vaikeuksista ja niiden kanssa pärjäämisestä. Kuulo-Auris keskittyy kuulovammaisuuteen ja huomioi sen jokaisessa viikko-ohjelman osassa.

Tavoitteellista työtä yhdessä

Yksilölliset kuntoutusjaksot on tarkoitettu perheille, joilla on huonokuuloinen, sisäkorvaistutetta käyttävä tai kuuro lapsi vauvaikäisestä 18 ikävuoteen saakka. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti yhdessä perheen ja lapsen tai nuoren kanssa huomioiden kuntoutujan ja perheen tilanne kokonaisuutena. Perhekurssimuotoiset jaksot vahvistavat lapsen tai nuoren itsetuntoa ja identiteettiä, tarjoavat tukea sosiaalisiin taitoihin, kommunikaation harjoitusta, yksilöllistä ohjausta arkeen ja apuvälineiden käyttöön sekä aistien toiminnan kehittämistä.

Perheenjäsenet ovat tärkeitä

Erittäin tärkeänä piirteenä kuulon kuntoutuksessa on, että eri perheenjäsenille kuten sisaruksille on omaa ohjelmaa, jossa otetaan huomioon kuulovammaisen kanssa elävän perheenjäsenen asema, tarpeet ja tehtävät. He saavat tietoa, tukea ja ohjausta arjen haasteisiin sekä itseään että kuntoutujaa ajatellen. Kuulovammaisen kuntoutujan sisarusten erityinen huomioiminen on Kuulo-Auriksen työssä tärkeää. Kursseilla tuetaan lapsen sekä hänen perheenjäsentensä selviytymistä arjessa niin psyykkisesti, sosiaalisesti kuin fyysisestikin elämänvaiheet huomioon ottaen. Yksilölliset kuntoutusjaksot toteutuvat yleensä vähintään kolmessa jaksossa, mikä mahdollistaa pidempikestoisen tuen ja Kuulo-Auriksen ammattilaisten avun. Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä lähiverkoston kanssa.

Keskitymme ja olemme erikoistuneet kuulon kuntoutukseen

Kuntoutus käsittää lapsen ja nuoren vahvuuksiin keskittymistä, itsetunnon vahvistamista ja keinojen etsimistä haasteiden voittamiseksi, koko perheen voimavarojen sekä arjen toiminnan tukemista. Lähtökohta on arjen toimintakyvyn ohjauksessa. Lapsi tai nuori saa tukea ikä- tai taitotasoa vastaaviin psyykkisiin haasteisiin ja itsenäistymiskehitykseen. Jaksoilla on vertaisryhmässä tapahtuvaa toimintaa ja runsaasti yksilöllistä ohjausta ja yksilöllisiä tapaamisia. Toiminnallisen kuulonkäytön ja kommunikaation ohjaus ryhmässä ja yksilöllisesti ovat keskeisiä asioita. Kuulo-Auriksen kuntoutusjaksot ovat oikea ratkaisu silloin, kun kuulemiseen ja kuntoutuksella tavoiteltaviin asioihin halutaan muutosta asiantuntijoiden avulla, ja tulijalla on halu saavuttaa myönteistä kehitystä. Kuntoutujan, perheenjäsenen ja lapsen aika käytetään ohjelmassa mahdollisimman tarkoin kuulon kuntoutukseen. Asiantuntijoidemme lähtökohta on kuulemisen tukemisessa tulevaisuutta varten.

Kuulon kuntoutuksen eteneminen

Kun perhe saapuu jaksolle, käydään läpi kuntoutuksen tavoitteet sekä omassa sairaalassa tehdyt tutkimukset, esim. asiantuntijoiden lausunnot ja kuulontutkimustulokset. Lääkinnällisessä kuulon kuntoutuksessa lähdetään liikkeelle sairaalassa tehdystä hoitotyöstä ja sovitetaan kuntoutusjakso sairaalan tuottaman tiedon varaan. Sairaalan työ ja kuntoutuksen palveluntuottajan työ tehdään kuntoutujan hyväksi yhteistyössä. Kuntoutuksen aikana paneudutaan lapsen kuulonkäyttöön ja sen ohjaukseen sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation sujumiseen. Tavoitteina kuntoutuksessa on usein lapsen oma-aloitteisen kommunikaation tukeminen ryhmätilanteissa ja/tai kojeiden käytön vakiinnuttaminen. Nuorella teemoina ovat lisäksi koulunkäynti ja jatko-opinnot kuulovamma huomioiden. Vertaiskokemusten myötä kuulovammainen lapsi tai nuori saa usein itselleen myönteisiä kokemuksia ja positiivista palautetta ympäristöltä. Kuntoutuksessa havainnoidaan ja pyritään löytämään sellaisia taitoja ja vahvuuksia, jotka edesauttavat lasta selviytymään omien kykyjensä ja taitojensa mukaan – kuulovammastaan huolimatta.

Kuulo-Auris palveluntuottajana

Kuulo-Auris tarjoaa lääkinnällistä kuulon kuntoutusta, jonka järjestämisvastuu on Kansaneläkelaitoksella (Kela). Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on lakisääteistä, harkinnanvarainen kuntoutus järjestetään Kelan vuotuisten määrärahojen ja painotusten mukaisesti. Kela järjestää ja säätelee kuntoutusjaksojen laatua standardien ja valvonnan avulla. Kelan lääkinnällinen kuntoutus on perheen ja kuntoutujan eduksi tehty tärkeä investointi, jolla tavoitellaan mahdollisuuksien tasa-arvoa ja elämänlaadun paranemista. Kuntoutukselta voi vaatia sisältöä ja tuloksia. Kuntoutuksen on oltava tavoitteellista, ammattimaista ja ammattilaisten toteuttamaa.
Kuulovammoihin liittyvä kuntoutusvastuu on pääsääntöisesti erikoissairaanhoidolla. Erikoissairaanhoitoon kuuluva diagnostiikka ja tutkimukset tekee kuntoutusvastaava taho. Kojeiden ja implanttien säädöt tapahtuvat aina erikoissairaanhoidossa.

Kuntoutuksen kustannukset ja korvaukset

Kuntoutusjaksot ovat osallistujille ja lähettävälle taholle maksuttomia. Vanhemmat voivat hakea Kelalta myös ansionmenetyskorvausta työstä poissaolon ajalta sekä korvausta matkakustannuksista.

Hakeminen Kuulo-Auriksen kuntoutukseen

Kelan kuntoutuksen saamiseen Kuulo-Auriksessa toteutettavaksi tarvitaan kolme asiaa:
Kuntoutusvastuutahon eli yleensä sairaalan lääkärin B-lausunto (harkinnanvarainen) ja suositus Kuulo-Auriksen tuottamaan kuntoutukseen osallistumiseksi, eli kuntoutussuunnitelma tai lisäys siihen (vaativa).
Kuntoutujan tai vanhemman huolellisesti täyttämä hakulomake haettavan kuntoutuksen tyypin mukaan (www.kela.fi/lomakkeet), sekä
Lomakkeet on toimitettava Kelaan, joka tekee kuntoutusasiassa päätöksen ja myöntää kuntoutusta.

Kuntoutusjakson aikana perheet asuvat Kuulo-Auriksen kuntoutustilojen yhteydessä. Kuntoutukseen osallistuminen avomuotoisena on myös mahdollista. Kuulo-Auris tuottaa kuntoutusta Helsingin Itäkeskuksen vieressä, Iiris-Keskuksessa.
Lisätietoa kuntoutuksesta ja hakemisesta on jatkuvasti päivittyvillä internet-sivuilla
http://www.auris.fi/kuntoutusjaksot

Kuntoutus on hyvä ja iloinen asia!

Kuulo-Auris Oy
Ilkantie 4
00400 Helsinki

p. 044 770 8444

asiakaspalvelu@auris.fi

www.auris.fi

Lisätietoa aiheesta

Kuulo-Auris