TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuntoutuksen kohtaaminen

Kuuloliitto julkaisi Jaana Rintalan opinnäytetyön Kuntoutuksen kohtaaminenjulkaisusarjassaan. Metropolia Ammattikorkeakouluun tehty opinnäytetyö on vuodelta 2012, ja se käsittelee harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kuulovammaisten nuorten aikuisten elämäntilanteita ja kuntoutuskokemuksia. Työ on luettavissa Metropolia AMK:n julkaisukannassa >>

Jaana Rintala: Kuntoutuksen kohtaaminen
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012

Tiivistelmä:

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kuulovammaisten nuorten aikuisten elämäntilanteita sekä heidän kokemuksiaan kuntoutuksesta. Tavoitteena tutkimuksessa oli tuottaa palveluntuottajille tietoa nuorten aikuisten elämäntilanteista, jotta kuntoutusta voidaan kehittää heidän tarpeitaan vastaavaksi. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa kuntoutujien oman kokemusten ja käsitysten esiin tuominen on keskeisessä asemassa. Tutkimus on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusryhmälle lähetettiin postitse kvalitatiivinen kysely ja toinen vaihe toteutettiin vertaistapaamisviikonlopun aikana järjestetyissä kahdessa ryhmähaastattelussa.

Tutkimuksen teoreettisena taustana on ICF -luokitus ja kuntoutuksen ekologinen paradigma. ICF -luokituksen kaksiportaisen asteikon osa-alueet Suoritukset ja osallistuminen sekä osittain Ympäristö ovat olleet ryhmähaastatteluiden taustateoriana sekä apuna aineiston luokittelussa ja analysoinnissa. Keskeiseksi tutkimustulokseksi tässä tutkimuksessa nousi se, ettei tähän tutkimukseen osallistuneiden harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien nuorten aikuisten elämäntilanteet juurikaan poikkea ikäryhmään kuuluvien elämäntilanteista. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että vamma ei ollut nuorten elämässä määrittävä tekijä. Toinen keskeinen tutkimustulos on vertaistuen merkitys harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kuulovammaisten nuorten aikuisten elämässä. Tämän tutkimuksen tärkein viesti palveluntuottajille on vertaistuen merkitys nuorten aikuisten elämässä. Sen hyödyntäminen nuorten aikuisten kuntoutuksessa on tämän tutkimuksen perusteella merkityksellistä. Pohdinnan tuloksena voidaan todeta myös kuntoutuksen ekologisen paradigman mukaisien toimintatapojen hyöty. Kumppanuus kuntoutujan kanssa ja hänen nostamisensa oman elämänsä asiantuntijaksi palvelevat nuorten aikuisten kuntoutukseksi käsittämää oppimista.