TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuuleeko koulu?

OPH, Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus, Valteri-verkosto

Kuuleeko koulu? on  OPH:n rahoittama koulutuskokonaisuus, jonka toteuttajina ovat Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus  ja Valteri- verkosto. Kokonaisuuteen sisältyy useita eri pituisia opetushenkilöstölle suunnattuja maksuttomia koulutuksia eri puolilla Suomea.

Koulutuskokonaisuuden tarkoitus on lisätä kuulovammaisten lasten ja nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia tasavertaiseen oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä siten ehkäistä syrjäytymiskehitystä. Tähän pyritään oikea-aikaisella puuttumisella ja kolmiportaisen tuen keinoilla.

Tavoitteena on

  • turvata kuulovammaisille oppilaille tasa-arvoiset edellytykset oppimiseen ja jatko-opintoihin ja tukea heidän kasvuaan itsetunnoltaan ja identiteetiltään vahvoiksi aikuisiksi
  • antaa lasten ja nuorten kanssa toimivalle opetus- ja oppilashuoltohenkilöstölle perustietoa kuulovammoista ja niiden vaikutuksesta kommunikaatioon, oppimiseen ja opetukseen
  • vahvistaa opetushenkilöstön pedagogista osaamista eriyttämisen näkökulmasta
  • lisätä osaamista kuulovammaisen oppilaan esteettömän oppimisympäristön luomiseen
  • tukea opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön mahdollisuutta verkostoitumiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
  • lisätä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

Lisätiedot Kuuleeko koulu?-hankkeen sivuilla