TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Pro Gradu: Huonokuuloisten, kuuron ja SI-käyttäjän kokemuksia yleisopetuksesta ja identiteettiprosessista

Jyväskylän yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi valmistunut Nina Sivunen paneutui Pro gradu-tutkielmassaan eri tavoin kuulovammaisten lasten kokemuksiin yleisopetuksesta.

Nina Sivunen: Huonokuuloisten, kuuron ja SI-käyttäjän kokemuksia yleisopetuksesta ja identiteettiprosessista.
Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma.
Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 82 s.

Tiivistelmä:

Maamme opetus on kehittymässä inklusiivisempaan suuntaan ja täten pyritään häivyttämään erityisopetuksen ja yleisopetuksen jakoa. Nykyään melkein kaikki kuurot ja huonokuuloiset lapset aloittavat koulunkäyntinsä integroituneena lähikouluun. Suomessa integroituneiden huonokuuloisten, kuurojen ja SI-käyttäjien kokemuksia yleisopetuksesta on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksessa tarkastellaan integroitujen kuulovammaisten kokemuksia ja ajatuksia integraatiosta. Identiteetin kehittymistä tarkastellaan viiden huonokuuloisen, yhden kuuron ja yhden SI-käyttäjän kokemusten pohjalta. Haastateltavat ovat aikuisiässä ja he pystyvät kokemustensa pohjalta monipuolisesti pohtimaan kokemuksiaan yleisopetuksesta ja siihen integroitumisesta. Aihetta tutkittiin fenomenologisella lähestymistavalla.

Tutkimuksessa osoittautui, että kokemukset yleisopetuksesta ovat olleet myönteisiä. Integraatio on onnistunut pääosin hyvin apuvälineiden ja kouluun järjestetyn tuen avulla. Opiskelu yleisopetuksessa on ollut välillä raskasta ja väsyttävää alentuneen tai puuttuvan kuulon takia. Yleisopetukseen integroituneet ovat kokeneet olevansa yksin oman kuulovammansa kanssa, vaikka heillä oli kavereita koulussa. Vertaistuella ja kuulovammajärjestöjen järjestämillä kursseilla ja leireillä on ollut suuri merkitys yleisopetukseen integroitujen identiteetin ja minäkuvan rakentumiselle. Tutkimustulosten pohjalta yleisopetukseen integroiduille kuuroille ja huonokuuloisille lapsille on tärkeää järjestää vertaistukitapaamisia kouluaikana ja heidän on saatava suomalaisen tai tarpeen mukaan suomenruotsalaisen viittomakielen opetusta joko äidinkielenä tai vieraana kielenä. Viitotun kielen omaksuminen ja hallinta tukee integroitujen kuurojen ja huonokuuloisten vahvaa ja selkeää identiteetin kehitystä ja tunnetta viittomakielisten yhteisöön kuulumisesta.

Koko työ on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa >>