TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Käyttäjäkyselyn satoa

Kuuloavain on sivuston kolmannen käyttäjäkyselyn tulosten mukaan hyödylliseksi koettu sivusto, josta yhdeksän kymmenestä tiedonhakijasta löytää etsimänsä. Sivustolle kaivataan lisää sisältöä erityisesti viittomakielistä ja niiden merkityksestä. Tähän tarpeeseen pyritään myös vastaamaan tulevien kuukausien aikana.

Sähköisessä käyttäjäkyselyssä kartoitettiin kahdeksalla kysymyksellä sivuston kävijäkuntaa, heidän näkemyksiään sisällöstä sekä sen kehittämistarpeista. Sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilistoilla markkinoituun kyselyyn vastasi 10.–30.9.2015 välisenä aikana 55 henkilöä, eli kymmenkunta enemmän kuin vuonna 2013 tehtyihin vanhemmille ja yhteistyökumppaneille osoitettuihin kyselyihin.

Tuoreimman kyselyn vastaajakunta oli vahvasti ammattilaispainotteista, sillä reilu puolet kertoi hakevansa sivuilta tietoa ensisijaisesti työnsä tueksi. Tämän voi arvioida johtuneen sekä kyselyn tiedottamiskanavista että sivuston luonteesta: tarve tiedolle on usein jaksottaista. Reilu viidennes vastaajista oli vanhempia ja useampi kuin joka kymmenes haki tietoa omiin tarpeisiinsa. Yhtä moni kertoi selaavansa sivustoa mielenkiinnosta, ja mukana oli myös muutamia opettajia ja opiskelijoita. Yli puolet vastaajista oli saanut tiedon sivustosta järjestöltä, mutta sivustolle oli päädytty myös kuulokeskuksen henkilökunnan vinkistä tai googlaamalla.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli naisia. Ikäjakauman osalta suurimmat vastaajaryhmät olivat 30–39 -vuotiaat ja 40–49 -vuotiaat, sillä kummankin ryhmän osuus vastaajista oli vajaat 30 prosenttia. Neljännes vastaajista oli 50–59 -vuotiaita. Nuorten aikuisten 18–29 -vuotiaiden osuus jäi vajaaseen 10 prosenttiin samoin kuin yli 60-vuotiaiden. Vastaajien joukossa ei ollut alaikäisiä.

Lisää tietoa kommunikaatiosta

Kyselyn mukaan käyttäjistä vajaat 70 prosenttia oli täysin samaa mieltä Kuuloavaimen sisällön hyödyllisyydestä. Melko samaa mieltä oli reilut 25 prosenttia, eikä kukaan kokenut täysin päinvastoin. Sisältöä pidettiin enimmäkseen ilmaisultaan ymmärrettävänä, sillä yli 60 prosenttia vastasi olevansa täysin samaa mieltä asiasta. Yhteensä lähes 90 prosenttia (täysin samaa mieltä 44 %, melko samaa mieltä 43 %) piti sisältöä myös vaivattomasti luettavana ja katsottavana, samoin kuin monipuolisena (täysin samaa mieltä 46 %, melko samaa mieltä 41 %). Vajaa puolet vastaajista koki sivuston sisällön puolueettomaksi. Eniten parantamisen varaa on sisällön jaottelun kanssa, sillä vain kolmannes vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että sisältö on jaoteltu helposti löydettävällä tavalla. Tiedossa olevaa ongelmaa saattaa kuitenkin paikata hakutoiminto, sillä 90 % vastaajista kertoi kuitenkin löytävänsä sivustolta etsimänsä.

Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi hyödyllisimmäksi koettua sivuston kokonaisuutta. Suurimman osuuden, vajaan kolmanneksen, sai tieto kielestä ja kommunikaatiosta. Neljännes piti hyödyllisimpänä tietoa kuulosta ja kuulovammoista ja vajaa viidennes tietoa kuulon kuntoutuksesta. Päivähoitoa ja koulua, palveluita ja vertaistukitarinoita koskevat kokonaisuudet nousivat noin 15 prosentin osuudella yhtä tärkeiksi.

Vastaajia pyydettiin monivalinnassa valitsemaan myös kaksi aihetta, joista he toivovat sivustolle lisätietoa. Eniten oltiin kiinnostuneita puheeseen ja kommunikaatioon liittyvästä tieteellisestä tiedosta (40 %), kuulon sosiaalisista vaikutuksista (29 %) ja kuuloon liittyvästä tieteellisestä tiedosta (26%). Avovastauksissa peräänkuulutettiin sisältöä viittomakielistä, englannin käännöksiä ja tietoa alan verkostoista.

Tulevien kuukausien aikana pyritään laajentamaan viittomakieliä koskevaa sisältöä ja englanniksi ja ruotsiksi on tulossa käännöksiä. Alan verkostojen parempi esille tulo riippuu paljon myös toiminnan tulevaisuuden järjestämistavasta. Kiitos kaikille vastaajille!

Loppuun joitakin vapaan sanan kommentteja:

”En mycket informativ sida! Jag brukar tipsa om sidan för ”alla” jag möter. Som svenskspråkig skulle jag gärna läsa berättelser som skrivits av erfarenhetsexperter även på svenska. Lycka till med det viktiga arbetet! Sidan behövs!”

”Tärkeä portaali. Surffaan monesti ihan huvin vuoksi ja aina löydän jotain uutta.”

”Toivotaan, että Kuuloavaimelle saadaan jatkoa ja tämä portaali saa laajemman näkyvyyden.”