TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Diak: Vertaileva kyselytutkimus kuulovammaisten lasten tilanteesta Euroopassa

DIAK, Fepeda

download

TIIVISTELMÄ
Hakanpää, Noora & Tuokko, Anna. Vertaileva kyselytutkimus kuulovammaisten lasten tilanteesta Euroopassa vuosina 2000 ja 2012. Kevät 2013, 97 s., 2 liitettä.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Viittomakielentulkin koulutusohjelma (AMK)

Opinnäytetyössä kartoitettiin kuulovammaisten lasten tilannetta eli lasten saa-maa koulutusta, käyttämää kommunikaatiota ja kieltä sekä vanhempien ajatuk-sia liittyen kuulovammaiseen lapseensa Euroopan alueella. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä kuulovammaisten lasten vanhempien Euroopan laajuisen kattojärjestön FEPEDA:n kanssa. Vuonna 2000 FEPEDA toteutti Euroopan alueella kartoituksen silloisesta kuulovammaisten lasten tilanteesta. Uuden kyselyn poh-jana toimi vuoden 2000 kysely, mutta sitä oli muokattu laajemmaksi ja ajankohtaisemmaksi. Aineisto kerättiin sähköisten ja paperisten kyselylomakkeiden avulla talvella 2012–2013.

Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa kerätystä aineistosta yleiskuva kuulovammaisten lasten tilanteesta Euroopassa. Vuonna 2000 kerätty aineisto on opinnäytetyölle tärkeää siksi, että se toimii vertailupohjana uudelle aineistolle. Aineistojen vertailun avulla pyrittiin selvittämään, onko 12 vuoden aikana tapahtunut muutoksia kuulovammaisten lasten tilanteessa. Uutta aineistoa peilataan myös YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Opinnäytetyö on siis vertaileva kyselytutkimus.

Kyselytutkimukseen osallistui 1190 kuulovammaisten lasten perhettä. Kyselyyn osallistuneiden lasten keski-ikä oli 11 vuotta eli suurin osa kyselyyn osallistu-neista lapsista oli syntynyt vuonna 2000 toteutetun kyselyn jälkeen. Aineisto kertoo nykypäivän lapsista ja tilanteesta.

Aineistosta kävi ilmi, että moni asia kaipaa vielä huomiota ja muutoksia. Monilla osa-alueilla tapahtunut muutos oli vähäistä tai tilanne oli huonontunut. Esimer-kiksi kuurouden yleinen huomioiminen ei vanhempien mielestä ole 12 vuodessa parantunut. Myös vanhempien saamien tukipalveluiden määrä ja laatu vaihtelevat paljon. Muutoksen suunta on hämmentävää, sillä kyselyyn osallistuneista Euroopan valtioista kolme on allekirjoittanut ja 17 ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Opinnäyte luettavissa Theseus-tietokannassa:

http://publications.theseus.fi/handle/10024/61374