Kuntoutus-Auris / Barn och unga

kuntoutusauris

Habiliteringen är en mångprofessionell verksamhet

Kuntoutus-Auris linje för barn och unga ordnar habiliterings- och anpassningsträningskurser, samt individuella habiliteringsperioder för enskilda familjer och för hörselskadade med olika typer av hörsel; för användare av hörapparat eller CI, för teckenspråkiga barn och deras familjer, även för familjer där det hörselskadade barnet har andra utmaningar i livet. Arbetsmetoderna under  kurserna och perioderna utgår från samarbete inom den mångprofessionella arbetsgruppen.

På alla FPA-stödda kurser finns platser för både rehabilitering enligt prövning och för gravt handikappade. Rehabilitering enligt prövning eller på grund av gravt handikapp definieras utgående från handikappbidragets storlek. Det lägsta stödet eller inget stöd alls innebär en plats för rehabilitering enligt prövning. Förhöjt handikappbidrag eller det högsta bidraget innebär en plats för gravt handikappade.

Habiliteringskurserna och de individuella habiliteringsperioderna (FPA) riktar sig till familjer med ett barn som är hörselskadat, använder CI eller är dövt (från babyåldern fram till att barnet gått ut lågstadiet). Tillsammans med familjen ställer man upp individuella kursmål. Perioderna i form av familjekurser erbjuder stöd för sociala förmågor, övning i kommunikation, individuell handledning i vardagens aktiviteter, samt utveckling av sinnesfunktionerna. Familjemedlemmarna har också eget program. De får kunskap, stöd och handledning i hur man klarar vardagens utmaningar. På kurserna stöder man barnet och familjemedlemmarna så att de kan klara vardagen psykiskt, socialt och fysiskt, med beaktande av deras livsskeden. Habiliteringskurserna och de individuella habiliteringsperioderna ordnas i flera delmoment, vilket gör att man får ett långsiktigt stöd.

Anpassningsträningskurserna (FPA) riktar sig till familjer som har barn med hörapparat eller CI, samt till teckenspråkiga barn och deras familjer. Det finns kurser för barn under skolåldern, för barn som ska börja skolan och för barn i lågstadiet. På kurserna ordnas skilt program för familjemedlemmarna. I familjehabiliteringen fokuserar man på gruppaktiviteter för personer i samma situation. Tillsammans med familjen ställer man upp individuella kursmål. På kurserna stöder man barnet och familjemedlemmarna så att de kan klara vardagen psykiskt, socialt och fysiskt, med beaktande av deras livsskeden.

Anpassningsträningskurser (RAY) Kuntoutus-Auris ordnar dessutom årligen RAY-kurser för hörselskadade unga, för mor- och farföräldrar och syskon till hörselskadade barn med eller utan tilläggshandikapp. På kurserna för ungdomarna fokuserar man på frågor som hör till självständigt liv och yrkesval. På kurserna för anhöriga fokuserar man på de anhörigas perspektiv.

På kurserna och habiliteringsperioderna fokuserar man på habilitering

Habilitering handlar om att ta fasta på barnets eller den ungas styrkor, att förstärka självkänslan och  att hitta sätt att övervinna svårigheter. Man ställer fokus på hela familjens resurser och på hur man klarar vardagen. Kursernas utgångspunkt är att stöda funktionsförmågorna. Under perioderna har man gruppverksamhet för personer i samma situation. Under habiliteringskurserna ger man dessutom rikligt med individuell handledning. Handledning i hörselanvänding och grupphandledning i kommunikation är centrala innehåll i kurserna.

När familjen anländer till en period, går man genom kursmålen, samt de undersökningar som gjorts på sjukhus, till exempel sakkunnigas utlåtanden och resultaten av hörselundersökningarna. Under kursen fokuserar man på barnets hörselanvändning, samt på hur kommunikationen och växelverkan fungerar. Målen för habiliteringen är ofta att stöda barnet till att ta initiativ till kommunikation i gruppsituationer och/eller att börja använda hörapparaterna på allvar. Under habiliteringen försöker man hitta sådana förmågor och styrkor som hjälper barnet att klara sig, trots hörselskadan.

Kuntoutus-Auris som serviceproducent

Kuntoutus-Auris erbjuder tilläggstjänster inom habiliteringen. Ansvaret att ordna dessa tjänster är FPA:s. Habiliteringen för gravt handikappade är lagstadgad. Habiliteringshemmet har som serviceproducent ingått ett kontrakt med FPA. FPA styr kvaliteten på kurserna utgående från fastställda normer och med hjälp av övervakning.

I huvudsak är det specialsjukvården som har habiliteringsansvaret för hörselskadade. Den diagnostik och de undersökningar som hör till specialsjukvården görs på den instans som har habiliteringsansvaret. Justeringar av hörapparater och implantat sker alltid inom specialsjukvården.

Kurserna och habiliteringsperioderna är gratis för deltagarna och för den remitterande instansen. Föräldrarna kan ansöka om ersättning för inkomstbortfall under den tid de varit borta från arbetet.

Att ansöka till en kurs

För att ansöka till en kurs som bekostas av Penningautomatföreningen (RAY) räcker det med att anmäla sig till Kuntoutus-Auris linje för barn och unga per e-post eller telefon, 050 511 8046 eller 040 590 8293.

För kurser och perioder som bekostas av Folkpensionsanstalten (FPA) behövs en rekommendation gjord av den instans i barnets hemkommun som ansvarar för habiliteringen. Ansökan görs via FPA:s Ansökan om rehabilitering (Rehabilitering enligt prövning: FPA:s blankett KU132r och Medicinsk rehabilitering för gravt handikappade: FPA:s blankett KU104r). Ansökan lämnas till FPA tillsammans med rehabiliteringsplanen eller rekommendationen. I ansökan bör det framkomma på vilket sätt sjukdomen, skadan eller handikappet orsakar svårigheter där hemma, i daghemmet, i skolan eller i övriga situationer, samt vilka som är målen med habiliteringen.

Övernattning  Under kurserna bor familjerna i Kuntoutus-Auris habiliteringshem i Ljusa huset i Norra Haga i Helsingfors.

  • Anpassningsträning
  • Habiliteringskurser
  • Individuella habiliteringsperioder