Föreningen Finlands Dövblinda rf

Föreningen Finlands Dövblinda rf:s resurscenter för synhörselskadade finns i Muurame vid Päijänne strand och fungerar som ett landsomfattande kunskapscentrum. Klienter är synhörselskadade barn och ungdomar, samt från födseln dövblinda i alla åldrar.

På de individuella habiliteringsperioderna och på habiliteringkurserna för grupper fokuserar man bl.a. på de dagliga sysslorna, kommunikation och syn- och hörselanvändning. Målet är att förbättra eller bevara klientens och familjens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågor. På resurscentret får man ta del av ett mångsidigt program med en omedelbar stämning och en sakkunnig arbetsgrupp. Även närstående kan delta i en habiliteringsperiod. Habiliteringsperioderna fås via beslut från FPA, som också bekostar dem.

Anpassningsträningskurser ordnas under minst två förlängda veckoslut per år. Anpassningsträningskurserna riktar sig främst till nya klienter med familj. Under verksamhetsåret ordnas två kurser. Till kurserna tas åtta familjer. Målet med kurserna är att ge deltagarna ny kunskap om dövblindhet och ge dem möjligheten att träffa andra i samma situation. Programmet är delvis gemensamt för alla, delvis skilt för barn och föräldrar. Anpassningsträningen bekostas med stöd av RAY.

Distriktsarbetet innebär handledning och rådgivning till klientens närmaste nätverk. Distriktssekreteraren kartlägger den dövblindas behov av service och verkar på det lokala planet så att servicen och den dövblindas behov möts. I distriktsarbetet försöker man nå alla dövblinda i Finland och ge dem handledning och service. För att detta ska kunna förverkligas har man kontakt med social- och skolverket, samt med hälsovården. Målet är att hitta verksamhet som stöder de dövblindas livssituation. De som jobbar med detta inom distrikten fungerar också som sakkunniga inom dövblindhet för den dövblindas familj, närstående och för personer som jobbar med dövblinda. Distriktssarbetet förverkligas med stöd av RAY.

Kommentera