Finska Hörselförbundet rf

Hörselförbundet har mångsidig verksamhet för barn, unga och deras familjer, allt från rehabiliteringskurser till läger och från kamratträffar till seminarier.

Hörselförbundet rehabiliterar hörselskadade barn/unga till att klara sig på egen hand i det sociala livet och vardagslivets olika situationer. Målet för rehabiliteringen är att stödja kommunikationsförmågans utveckling och att stärka barnets förmåga att mångsidigt utnyttja sina färdigheter.

Förbundets verksamhet för barn och unga betonar betydelsen av kamratstöd. Varje år ordnas många riksomfattande läger för barn och unga med nedsatt hörsel. Temat för lägerprogrammet varierar. Läger har ordnats bl.a. kring riddare, sjörövare, vilda västern, teater och sceniskt uttryck. Läger och andra evenemang syftar till att bland barn och unga öka medvetenheten om hörselnedsättning, stärka självkänslan och sprida kunskap om hörselhjälpmedel, skola och studier.

Rehabiliteringshemmet för barn och unga i Haga i Helsingfors samlar barn med nedsatt hörsel och deras familjer från hela Finland. På kurserna sätter man sig in i hörselskadefrågor tillsammans med en mångprofessionell arbetsgrupp och kamratstödsfamiljer.

Kurserna ger tid att stanna upp inför frågor i samband med hörselnedsättningen. Tillsammans upplever man glädje under aktivitets- och terapipassen, får upplevelser och utbyter tankar med andra. Rehabiliteringshemmets kurser har mångsidigt program, en trivsam atmosfär och en sakkunnig arbetsgrupp. Kurserna stödjer barnets/den ungas och familjemedlemmarnas förutsättningar att klara av de utmaningar som hörselnedsättningen medför. Kurserna syftar till att förbättra och upprätthålla barnets eller den ungas och familjens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Rehabiliteringshemmet ordnar familjekurser för barn och unga med olika grader av hörselnedsättning eller som utöver hörselskadan har andra svårigheter att tampas med. Anpassning- och rehabiliteringskurserna är gratis för deltagarna. Kurserna ordnas med stöd av Fpa och Ray.

Kopola kurscentral i Kuhmoinen ordnar också kurser som speciellt riktar sig till hörselskadade barn och unga samt deras familjer.

Harvinaiset -verksamheten för sällsynta diagnoser ordnar anpassnings- och rehabiliteringskurser, handlednings- och stödverksamhet samt kamratstödsträffar för personer med sällsynta former av hörselnedsättning.

Kommentera