Dövas Servicestiftelse

Juniorprogrammet vid Dövas Servicestiftelse är ettundervisningsprogram i teckenspråk för familjer med döva eller lomhörda barn. Kurserna som ordnas inom programmet riktar sig till hela familjen: ett dövt eller lomhört barn, barnets föräldrar och syskon. Vid sidan av undervisning i teckenspråk erbjuder programmet hela familjen en utomordentlig chans att få kamratstöd. På kurserna träffar barnen andra döva, lomhörda och hörande barn. Dessa möten stödjer barnets identitetsutveckling.

Juniorprogrammet riktar sig till familjer med ett dövt eller lomhört barn som kommunicerar med tecken. Programmet lämpar sig för barn med CI-implantat lika väl som för dem med konventionella hörapparater. Multihandikapp är inget hinder för att delta i programmet, vårdarrangemangen avtalas före kursen.

För barnen ordnas program i smågrupper under ledning av teckenspråkskunniga handledare. Meningen är att bekanta sig med teckenspråket och att lära sig teckenspråk genom lek och aktivitet. För vuxna ordnas undervisning i teckenspråk i grupper indelade enligt färdighetsnivå. Juniorprogrammets basprogram sträcker sig över fyra år och innehåller en femdagars intensivkurs i teckenspråk samt tre veckoslutskurser per år.

Efter basprogrammet kan familjen anmäla sig tillfortsättningsprogrammet, som inte är lika omfattande. En del av familjerna deltar i nästan varje kurs, andra mer sällan. I slutet av september 2012 var sammanlagt över 50 familjer inskrivna i bas- och fortsättningsprogrammet. Tillsammans hade de 55 döva eller lomhörda barn. Vid sidan av dessa familjer deltar nära anhöriga (mor- och farföräldrar, faddrar osv) till 24 barn i programmets kurser.

Det kamratstöd familjerna ger varandra på kurserna är minst lika viktigt som att studera teckenspråk. För barnen är det värdefullt att träffa varandra, i synnerhet då barnens dagvård är integrerad eller de följer skolans allmänna undervisning. Hörande syskon får på kurserna se att andra familjer har liknande syskon och hitta sitt eget kamratstöd bland andra syskon. För föräldrarna är det ovärderligt att få dela erfarenheter, information och känslor med andra som har gått igenom samma sak.

Dövas Servicestiftelse erbjuder döva, dövblinda och hörselsynhandikappade med anhöriga en mångfald av mötesplatser samt stöd och handledning på kamratstödets och aktivitetens grund.

Kommentera